Ugrás a Főoldalra!

Romantika kronológia

1799. nov. 9. Napoleon államcsínye (brumaire 18.)
1800 Napoleon győzelme Marengónál
1801 francia–osztrák béke Lunéville-ben
1802 francia–angol béke Amiensben
1804–1847 Mohamed Ali uralma Egyiptomban
1804 Napoleon császárrá koronáztatja magát
1804 Haiti függetlensége
1805 trafalgari ütközet
1805 Napoleon győz Austerlitznél és bevonul Bécsbe
1806 Poroszország megsemmisítése (Jéna, Auerstadt)
1806 a német-római birodalom megszűnése, I. Ferenc ezt követően Ausztria császára
1806 Napoleon kihirdette a kontinentális zárlatot
1807 orosz vereség Friedlandnál, tilsiti béke
1807 Fulton gőzhajója
1808 francia bevonulás Madridba, spanyol felkelés
1809 osztrák vereség Wagramnál
1810–1825 függetlenségi háborúk Latin-Amerikában
1812 Napoleon betör Oroszországba
1812 borogyinói ütközet
1813 a lipcsei "népek csatája"
1814 a koalíciós hadsereg bevonul Párizsba, Napoleont Elba szigetére száműzik, az új király XVIII. Lajos
1814–1815 a bécsi kongresszus
1815. márc. Napoleon partraszállása és "száz napos uralma"
1815 a Szent Szövetség megalakulása
1815 a waterloo-i csata
1815–1830 Bourbon restauráció Franciaországban
1815 Német Szövetség
1817 Ricardo: A politikai gazdaságtan és az adózás alapelvei
1819 vashíd a Tweed folyón
1820 Missouri-egyezmény az Egyesült Államokban
1820 spanyol tisztek felkelése, nápolyi felkelés
1821 Napoleon halála Szent Ilona szigetén
1821 görög szabadságharc
1822 Fourier: Az általános egység elmélete
1822–1823 magyar nemesi ellenállás kibontakozása
1823–1824 Saint-Simon: Az iparosok kiskátéja
1825. dec. dekabrista mozgalom Oroszországban
1825 Stephenson gőzmozdonya
1825–1827 országgyűlés Pozsonyban
1829 a független Görögország elismerése
1830 Széchenyi: Hitel
1830 júliusi forradalom, Franciaország alkotmányos királyság (Lajos Fülöp)
1830 Belgium független és semleges
1830–1831 oroszellenes szabadságharc Lengyelországban 1830 a franciák elfoglalják Algírt
1831. szept. lengyel vereség, Varsó elesett
1831 Széchenyi: a Vaskapu szabályozásának kezdete
1831 Dessewffy József: Taglalat
1831 Széchenyi: Világ
1831 felvidéki parasztfelkelés (koleralázadás)
1832 választójogi reform Angliában
1832–1836 az első reformországgyűlés
1833 Wesselényi: Balítéletekről
1833 Széchenyi: Stádium 1831 a lyoni selyemszövők mozgalma
1833–1836 Kossuth az Országgyűlési Tudósításokat szerkeszti
1834 német vámszövetség
1834 második lyoni felkelés
1835 I. Ferenc halála után V. Ferdinánd a trónon
1835 Kölcsey elbúcsúzik az országgyűléstől, Wesselényi perbe fogása
1836 a népcharta Angliában
1836 felségsértési per Lovassy és társai ellen
1837 Kossuth letartóztatása
1839–1840 reformországgyűlés (önkéntes örökváltság)
1840–1842 Az első ópiumháború Kínában
1841. jan. Kossuth beindítja a Pesti Hírlapot
1842 az első ipari kiállítás
1842 Pesti Magyar Kereskedelmi Bank
1843–1844 reformországgyűlés (magyar az államnyelv)
1844 sziléziai takácsok mozgalma
1844 Védegylet
1844 Kossuthot eltávolítják a Pesti Hírlaptól
1844 orosz ajánlat Angliának Törökország felosztására
1846 parasztfelkelés Galíciában
1846 a Pest–Vác vasútvonal megnyitása
1846 a Konzervatív Párt megalapítása
1847 Ellenzéki Párt, ellenzéki nyilatkozat
1847 Táncsics börtönbe hurcolása
1847–1848 az utolsó rendi országgyűlés
1848. febr. a Kommunista Kiáltvány megjelenése
1848. febr. Kossuth alkotmányt kér az osztrák és olasz tartományoknak
1848. febr. 22. forradalom Párizsban
1848. febr. 24. Lajos Fülöp lemond
1848. febr. 24. Franciaország köztársaság
1848. márc. 3. Kossuth felirati javaslata
1848. márc.13. forradalom Bécsben
1848. márc. 14. Kossuth kiegészített felirati javaslatát a főrendiház is elfogadja
1848. márc. 15. országgyűlési küldöttség a felirattal Bécsben
1848. márc. 15. forradalom Pesten
1848. márc. 18–19. berlini forradalom
1848 Louis Blanc: A munka megszervezéséről
1848. ápr. a chartisták harmadik petíciója
1848. ápr. 11. a törvények szentesítése
1848. máj. 18. a frankfurti német parlament megnyitása
1848. jún. 2. szláv kongresszus Prágában
1848. jún. 17. a prágai felkelés leverése
1848. jún. 23. forradalmi mozgalom Havasalföldön
1848. júl. 23. munkásfelkelés Párizsban
1848. szept. a hó közepén Országos Honvédelmi Bizottmány jön létre, elnöke Kossuth
1848. okt. 6. a második bécsi forradalom
1848. okt. 31. a bécsi felkelés leverése
1848. dec. 2. V. Ferdinánd lemondatása, Ferenc József kinevezése, majd koncentrált támadás Magyarország ellen
1848. dec. 10. Louis Bonaparte köztársasági elnök
1849. febr. 9. a római köztársaság kikiáltása
1849. márc.23. az észak-itáliai forradalom veresége
1849. ápr. 14. a Habsburg-ház trónfosztása Debrecenben
1849. ápr. 23. Pest felszabadítása
1849. máj. 2. a Szemere-kormány megalakulása
1849. máj. 9. I. Miklós cár kiáltványa Ausztria megsegítéséről
1849. máj. 21. Buda visszavétele, egész Magyarország szabad
1849. júl. 3. Rómát francia csapatok foglalják el
1849. aug. 13. világosi fegyverletétel
1849. aug. 22. Velencét elfoglalják az osztrákok
1849. okt. 6. Batthyány Lajos és a tizenhárom aradi vértanú kivégzése
1849–1850 Haynau rémuralma
1850–1859 Bach-rendszer
1851–1852 Kossuth, kiszabadulva Törökországból, angol és amerikai körutat tesz
1851. dec. 2. Louis Bonaparte katonai államcsínye
1851–1864 Tajping-felkelés Kínában
1852. dec. 2. III. Napoleon megkoronázása
1853–1856 krími háború
1854 Kansas felvétele az amerikai államok uniójába
1855. tavasz Cavour 15.000 olasz katonát küld a Krímbe
1855. szept. 8. Szevasztopol bevétele
1856 a krími háborút lezáró párizsi béke
1856 a második ópiumháború Kína ellen
1857 világgazdasági válság
1857 szipoj-felkelés Indiában
1859 osztrák hadüzenet Piemontnak
1859. jún. 24. solferinói csata
1859 John Brown halálos ítélete
1859 Charles Darwin: A fajok eredete
1859 a román fejedelemségek egyesítése (Cuza ezredes)
1860. tavasz Közép-Itália államai csatlakoznak Piemonthoz
1860. máj. 11. Garibaldi szicíliai partraszállása
1860. okt. 20. Októberi Diploma
1860 Lincoln az Egyesült Államok elnöke
1861 Februári Pátens
1861 jobbágyfelszabadítás Oroszországban
1861. márc.18. az olasz királyság kikiáltása
1861 országgyűlés összehívása, Határozati és Felirati Párt alakul, Teleki öngyilkos lesz
1861–1865 Schmerling-féle provizórium
1861 11 déli állam kilép az unióból, kitör az amerikai polgárháború
1862. nyár Garibaldi: Róma vagy halál!
1862 Kossuth dunai konföderáció terve
1862. aug. 28. Garibaldi fogságba esik
1862 francia partraszállás Mexikóban, Mexikó trónján Habsburg Miksa bábcsászár
1862. szept. Bismarck lett a porosz miniszterelnök
1863 a schleswig-holsteini háború
1863 Általános Német Munkásegylet (Lassale)
1863. jan. lengyel szabadságharc és jobbágyfelszabadítás
1863 rabszolgafelszabadítás és földtörvény az Egyesült Államokban
1864 jobbágyfelszabadítás Romániában
1864 Nemzetközi Munkásszövetség (I. Internacionálé)
1865 északi győzelem az amerikai polgárháborúban, halálos merénylet Lincoln ellen
1865 Deák húsvéti cikke
1866 porosz–osztrák háború, königgrätzi csata, északnémet szövetség
1866 olasz hadüzenet Ausztriának, vereségük ellenére visszaszerzik Velencét
1867 megalakul a Balközép és a Deák-párt
1867 választójogi reform Angliában
1867 Habsburg Miksa kivégzése Mexikóban
1867 Marx megjelenteti a Tőke első kötetét
1867 Szerbiából kivonják a török helyőrségeket
1867 Luxemburg német megszállása, majd semlegesítése
1867 kiegyezés
1868 a feudális anarchia felszámolása Japánban, a modernizáció kezdete (Meidzsi-fordulat)
1868 magyar–horvát kiegyezés, nemzetiségi és népiskolai törvény
1869 az első szociáldemokrata párt Németországban
1870 III. Napoleon hadüzenete, porosz–francia háború
1870. szept. 2. francia kapituláció Sedannál, III. Napoleon fogságba esik
1870. szept. 4. Párizsban kikiáltják a (harmadik) köztársaságot
1870. szept.20. olasz bevonulás Rómába, befejeződik az olasz nemzeti állam egyesítése
1871. jan. 18. Versaillesban kikiáltják a német császárságot, megalakul az egységes Németország
1871. márc.28. a párizsi kommün átveszi a hatalmat
1871. máj. 21. a párizsi kommün bukása
1871 dán szociáldemokrata párt megalakulása
1872 az I. Internacionálé székhelye New York
1873 a három császár (orosz, német, osztrák) szövetsége
1873 Budapest egyesítése
1873 világgazdasági válság
1874 a Balközép és a Szélsőbal fúziójából Függetlenségi Párt alakul
1875 megalakul a Szabadelvű Párt és a Konzervatív Párt
1875 egységes német szociáldemokrata párt (gothai program)
1875 törökellenes felkelés Hercegovinában
1876 szociáldemokrata párt az Egyesült Államokban
1876 Bell: telefon
1877 Puskás Tivadar: telefonközpont
1877. ápr. orosz hadüzenet Törökországnak
1877–1878 orosz–török háború
1877 Románia független
1878 berlini kongresszus
1878 Egyesült Ellenzék alakul
1878 a Monarchia megszállja Bosznia-Hercegovinát
1878 cseh szociáldemokrata párt alakul
1879 egységes francia szociáldemokrata párt
1879 kettős szövetség (Németország és Ausztria–Magyarország)
1880 megalakul a Magyarországi Általános Munkáspárt
1881 létrejön a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű
1882 megalakul az Adriai Tengerhajózási Rt.
1882 Olaszország csatlakozásával létrejön a hármas szövetség
1882 a világ első villanytelepe New Yorkban (Edison)
1885 orosz támadás Afganisztánban
1886 egységes megyerendszer jön létre
1886 az egységes Bulgária megalakulása
1888 II. Vilmos a német trónon
1890. márc. 9. Tisza Kálmán lemondása