Ugrás a Főoldalra!

<< Kronológia

Védelmi szövetségi szerzõdés a Román Királyság és a Csehszlovák Köztársaság között
Bukarest, 1921. április 23.

Szilárdan eltökélve, hogy mérhetetlen áldozatok árán létrejött és a Nemzetek Szövetségének Egyességokmányával megteremtett békét, valamint a Trianonban, 1920. június 4-én egyfelõl a Szövetséges és Társult Fõhatalmak, másfelõl Magyarország között kötött béke által létrehozott rendet fenntartják, a Csehszlovák Köztársaság elnöke és Õfelsége Románia királya megállapodtak abban, hogy védelmi szerzõdést kötnek.
Evégbõl meghatalmazottaikat kinevezték, éspedig: ........................................................
akik jó és kellõ alakban talált meghatalmazásaik közlése után az alábbi cikkekben állapodtak meg:


1. cikk. Abban az esetben, ha a Magas Szerzõdõ felek egyikét Magyarország részérõl nem provokált támadás érné, a másik Fél kötelezi magát, hogy a jelen Szerzõdés 2. cikkében foglalt megállapodás által meghatározott módon a megtámadott fél védelmére kel.

2. cikk. A Csehszlovák Köztársaságnak és a Román Királyságának illetékes szakszervei a jelen Szerzõdés végrehajtásához szükséges rendelkezéseket közös egyetértéssel fogják meghatározni.

3. cikk. Egyik Magas Szerzõdõ Fél sem köthet szövetséget harmadik hatalommal, anélkül, hogy errõl a másik Felet elõzetesen ne tájékoztatta volna.

4. cikk. Avégbõl, hogy békés erõfeszítéseiket egymással összhangba hozzák, a két kormány kötelezi magát, hogy a Magyarországgal fennálló kapcsolataikat érintõ külpolitikai kérdésekben egyetértõen fog eljárni.

5. cikk. A jelen Szerzõdés a megerõsítõ okiratok kicserélésének napjától számított két évig marad érvényben. E határidõ lejártával a jelen Szerzõdést bármelyik Szerzõdõ Fél felmondhatja. A felmondás idõpontját követõen a Szerzõdés mindazonáltal hat hónapig érvényben marad.

6. cikk. A jelen Szerzõdést a Nemzetek Szövetségével közölni kell. (Nemzetek Szövetségének Egyességokmánya.)

7. cikk. Ezt a Szerzõdést meg kell erõsíteni és a megerõsítõ okiratokat Bukarestben, mihelyt lehetséges, ki kell cserélni.
Ennek hiteléül alulírott meghatalmazottak ezt a Szerzõdést aláírták és pecsétjükkel ellátták.

Kelt: Bukarestben, 1921. április 23. napján, két példányban