Ugrás a Főoldalra!

<< Kronológia

Védelmi szövetségi szerzõdés Románia és a Szerbek, Horvátok és Szlovének Királyság között
Belgrád, 1921. június 7.

Szilárdan eltökélve, hogy mérhetetlen áldozatok árán létrejött és a Nemzetek Szövetségének Egyességokmányával megteremtett békét, valamint a Trianonban, 1920. június 4-én egyfelõl a Szövetséges és Társult Fõhatalmak, másfelõl Magyarország között, valamint a Neuilly sur Seine-ben, 1919. november 27-én egyfelõl a Szövetséges és Társult Fõhatalmak, másfelõl Bulgária között kötött béke által létrehozott rendet fenntartják, Õfelsége Románia királya és Õfelsége a Szerbek, Horvátok és Szlovének királya megállapodtak abban, hogy védelmi szerzõdést kötnek.
Evégbõl meghatalmazottaikat kinevezték, éspedig: ........................................................
akik jó és kellõ alakban talált meghatalmazásaik közlése után az alábbi cikkekben állapodtak meg:


1. cikk. Abban az esetben, ha a Magas Szerzõdõ felek egyikét Magyarország vagy Bulgária, vagy e két hatalom részérõl együttesen nem provokált támadás érné, azzal a célzattal, hogy a trianoni vagy a Neuilly sur Seine-i béke által megteremtett rendet megdöntsék, a másik Fél kötelezi magát, hogy a jelen Szerzõdés 2. cikkében foglalt megállapodás által meghatározott módon a megtámadott fél védelmére kel.

2. cikk. Romániának és a Szerbek, Horvátok és Szlovének Királyságának illetékes szakszervei a jelen Szerzõdés végrehajtásához szükséges rendelkezéseket közös egyetértéssel fogják meghatározni.

3. cikk. Egyik Magas Szerzõdõ Fél sem köthet szövetséget harmadik hatalommal, anélkül, hogy errõl a másik Felet elõzetesen ne tájékoztatta volna.

4. cikk. Avégbõl, hogy békés erõfeszítéseiket egymással összhangba hozzák, a két kormány kötelezi magát, hogy a Magyarországgal és Bulgáriával fennálló kapcsolataikat érintõ külpolitikai kérdésekben egyetértõen fog eljárni.

5. cikk. A jelen Szerzõdés a megerõsítõ okiratok kicserélésének napjától számított két évig marad érvényben. E határidõ lejártával a jelen Szerzõdést bármelyik Szerzõdõ Fél felmondhatja. A felmondás idõpontját követõen a Szerzõdés mindazonáltal hat hónapig érvényben marad.

6. cikk. A jelen Szerzõdést a Nemzetek Szövetségével közölni kell. (Nemzetek Szövetségének Egyességokmánya.)

7. cikk. Ezt a Szerzõdést meg kell erõsíteni és a megerõsítõ okiratokat a lehetõ legrövidebb idõn belül ki kell cserélni.
Ennek hiteléül alulírott meghatalmazottak ezt a Szerzõdést aláírták és pecsétjükkel ellátták.

Kelt Belgrádban, 1921. június 7. napján két példányban