Ugrás a Főoldalra!

<< Kronológia

Rapallo-i egyezmény

Német – szovjet-orosz szerződés a barátsági és kereskedelmi kapcsolatok helyreállításáról
1922. április 16., Rapallo

[Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések. 1918-1945. Budapest, 1983. 210-211. p.]

(Részlet)

A német kormány, dr. Walter Rathenau birodalmi miniszter által képviselve és az Oroszországi Szovjet Föderatív Szocialista Köztársaság kormánya Csicserin népbiztos által képviselve a következő rendelkezésekben állapodtak meg:
1. cikk. A két kormány egyetért abban, hogy a Német Birodalom és az Oroszországi Szovjet Föderatív Szocialista Köztársaság között fennálló, a Németország és Oroszország közötti hadiállapot idejéből származó kérdésekkel kapcsolatos nézeteltéréseket a következő alapon fogják rendezni:
a) A Német Birodalom és az Oroszországi Szovjet Föderatív Szocialista Köztársaság kölcsönösen lemondanak a háborús kiadásaiknak, valamint a háborús károknak, azaz azoknak a károknak a megtérítéséről, amelyeket maguk és állampolgáraik háború által érintett területeken katonai intézkedések következtében, ideértve az ellenséges országokban végrehajtott összes rekvirálásokat is, elszenvedtek. Ugyanígy lemond mindkét fél azoknak a polgári károknak a megtérítéséről, amelyeket az egyik fél állampolgárainak a másik fél úgynevezett kivételes háborús törvényei vagy az állami szervek kényszerintézkedései okoztak.
b) A hadiállapot által érintett közjogi és magánjogi jogviszonyokat, ideértve a másik fél hatalmába került kereskedelmi hajók sorsának kérdését is, a viszonosság elve alapján fogják szabályozni.
c) Németország és Oroszország kölcsönösen lemondanak a hadifoglyok ellátására fordított kiadásaik megtérítéséről. A német kormány ugyancsak lemond a Vörös Hadsereg Németországba internált tagjainak ellátására fordított kiadások megtérítéséről is. Az orosz kormány a maga részéről lemond az említett internáltak által Németországba hozott kincstári tulajdonok Németországnak történt eladásából befolyt összegnek a megtérítéséről.
2. cikk. Németország lemond azokról az Oroszországgal szembeni igényekről, amelyek az Oroszországi Szovjet Föderatív Szocialista Köztársaság törvényeinek és intézkedéseinek német birodalmi állampolgárokra vagy azok magánjogaira, valamint a Német Birodalom és a tartományok jogaira eddig történt alkalmazásából, úgyszintén az Oroszországi Szovjet Föderatív Szocialista Köztársaság vagy annak szervei részéről birodalmi állampolgárokkal vagy azok magánjogaival szemben foganatosított egyéb intézkedéseikből keletkeztek, feltéve, hogy az Oroszországi Szovjet Föderatív Szocialista Köztársaság harmadik államok hasonló igényeit nem elégíti ki.
3. cikk. A Német Birodalom és az Oroszországi Szovjet Föderatív Szocialista Köztársaság között a diplomáciai és konzuli kapcsolatokat azonnal ismét felveszik. A két állam konzulai működésének engedélyezését külön egyezmény fogja szabályozni.
4. cikk. A két kormány továbbra is egyetért abban, hogy az egyik Fél állampolgárainak a másik Fél területén élvezett általános jogi helyzetére, valamint a kétoldalú kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok általános szabályozására vonatkozóan a legnagyobb kedvezmény elve érvényesüljön. A legnagyobb kedvezmény elve nem terjed ki azokra az előjogokra és kiváltságokra, amelyeket az Oroszországi Szovjet Föderatív Szocialista Köztársaság valamely szovjet köztársaságnak vagy olyan államnak nyújt, amely azelőtt az egykori orosz birodalom része volt.
5. cikk. A két kormány jóakaratúan kölcsönösen tekintettel lesz a két ország gazdasági szükségleteire. E kérdéseknek nemzetközi síkon történő alapvető rendezéséről egymással előzetes eszmecserét fognak folytatni. A német kormány kifejezi készségét arra, hogy a vele legutóbb kötött és magáncégek részéről kezdeményezett megállapodásokat a lehetőség szerint támogatja, és megvalósításukat elősegíti.
6. cikk. A jelen szerződés 1. b) és 4. cikkei a megerősítéssel, ratifikálással, a szerződés egyéb rendelkezései pedig nyomban hatályba lépnek.

forrás: www.nyf.hu/others/docs/tortenelem/28.doc