Magyar történelmi évszámokHonfoglalástól - Mohácsig (896 - 1526)

Magyar történelmi Évszámok
896 - 1526

 

895 a honfoglalás első szakasza
899-900 első itáliai kalandozás
899.szept.24 a brentai csata
902 a Morva Fejedelemség megdöntése
904 Kusál meggyilkolása
926 a Sankt Gallen-i táborozás
933 a riadei vereség
945-46 Bulcsu és Termacsu
megkeresztelkedése Bizáncban
955 vereség a Lech-mezőn
963 a pápa püspököt küld a magyarokhoz
970 az arkadiupoliszi vereség
973.márc. a quedlinburgi követjárás
996-97 a veszprémi püspökség felállítása
997 Koppány felkelése
1001 az esztergomi érsekség felállítása
1002 a pannonhalmi apátság felszentelése
1003 az erdélyi Gyula és Keán legyőzése
1009 a pécsi püspökség alapítása
1030 német támadás Magyarország ellen
1031 Imre halála
1032 Vazul lázadása
1044 a ménfői csata
1046 Vata felkelése
1048k. a dukátus létesítése
1051 a vértesi csata
1052 Pozsony ostroma
1055 a tihanyi apátság megalapítása
1057 Salamon megkoronázása
1059 a várkonyi találkozó
1061 az ún. 2. „pogánylázadás”
1064.jan. a győri egyezség
1068 a kerlési csata
1071 Nándorfehérvár és Szerémvár elfoglalása
1074.feb.16. a kemeji csata
1074.márc.14. a mogyoródi csata
1075 Géza Bizáncból koronát kap
1081 Salamon meghódol László előtt
1082 Salamon fellép László ellen, visegrádi fogsága
1083 István, Imre, Gellért szentté avatása
1091 László horvát hadjárata, a kun betörés
1096 az I. keresztes hadjárat
átvonulása Magyarországon
1097 Kálmán visszaállítja a magyar uralmat Ho-ban
1102 Perszonálunió Magyarország és Horvátország között
1105 Dalmácia elfoglalása
1106 Kálmán lemond a főpapok kinevezési jogáról
1107 Kálmán megszünteti a dukátust
1111 az erdélyi vajda első megemlítése
1116 az olsavai csata
1131 a véres aradi országgyűlés
1136 Dalmácia megszerzése, Ráma meghódítása
1142 az első ciszterci monostor alapítása
1146 magyar-osztrák háború a Lajtánál
1147 a II. ker. hadjárat átvonulása Mo-on
1149-55 magyar-bizánci háború
1161 II. Géza egyezsége a pápasággal
1180-81 III. Béla visszaveszi
Bizánctól a magyar területeket
1189 Barbarossa Frigyes seregével átvonul Mo-on
1192 I. László szentté avatása
1193-96 III: Béla jövedelem-összeírása
1202 a IV. ker. hadjárat seregei elfoglalják Zárát
1203 Imre foglyul ejti Andrást
1211 a Német Lovagrend behívása Mo-ra
1213 Gertrúd meggyilkolása
1217 a királyi szerviens kifejezés megjelenése
1220 II. András és Béla herceg
megosztozik az országon
1221 II. András elrendeli a várföldek visszavételét
1222 az Aranybulla kibocsátása
1224 az Andreanum
1225 a Német Lovagrend kiűzése
1226 Béla herceg Erdély, Kálmán h. Szlavónia élén
1228-31 Béla herceg birtokvisszavételei
1228-40 a pannonhalmi per
1231 az Aranybulla megújítása
1232 Róbert esztergomi érsek
interdictum alá veszi Mo-ot
1232-34 Pecorari Jakab pápai legátus Mo-on
1233 II. András elfogadja a beregi egyezményt
1234 Jakab, Bosznia püspöke
interdictum alá veszi Magyarországot
1235 Julianus és tsi a keleti magyarok keresésére indulnak
1235-39 széles körű birtokvisszavételek
1237 a fehérvári hospesek jogainak megerősítése
1238 a karthauziak
megjelenése Magyarországon
1239 Kötöny kun fejedelem
népével Magyarországra települ
1241-42 a tatárjárás
1241.ápr.11. a muhi csata
1247 a pesti polgárok áttelepítése a budai Várhegyre
1249 az esztergomi és a fehérvári polgárok várba telepítése
1251 IV. Béla kiváltságlevele a zsidóknak
1260 István Erdély, Béla herceg Szlavónia élén
1264-65 IV. Béla és István belháborúja
1266 a Nyulak szigeti megegyezés
1269 magyar-nápolyi szövetség
1272 Kőszegi Henrik meggyilkolja Béla herceget
1277 a rákosi országos gyűlés
1278 a morvamezei csata
1279-81 Fülöp pápai legátus Mo.on
1279.aug.10. a kun törvény
1282 a Hód-tavi csata
1282-85 Kézai Simon krónikája
1285 tatár támadás Mo. ellen
1287 Lodomér érsek kiközösíti Lászlót
1301.jan.14. fiágon kihal az Árpád-ház
1301 Károly Róbert első koronázása
1301-03 Bocassini Miklós pápai legátus Mo-on
1308.nov.27. pesti országos gyűlés
1309 Károly Róbert 2. koronázása
1310 Károly Róbert 3. koronázása
1312.jún.15. a rozgonyi csata
1321 Csák Máté halála
1323 új, jó pénz verése
1325 az aranyforint verése
1326 a Szt. György- lovagrend alapítása
1329 ezüstgaras verése
1330 Záh Felícián merénylete, a posadai vereség
1333-34 Károly Róbert Nápolyban
1335 a visegrádi királytalálkozó
1336 a portalis adó kivetése
1345 András herceg meggyilkolása Nápolyban
1345-46 Zára ostroma és eleste
1347-48 az első nápolyi hadjárat
1350 a 2. nápolyi hadjárat
1351 országgyűlés, AB megújítása
1352 magyar-nápolyi béke
1356-58 magyar-velencei háború
1358 zárai béke
1364 Kis Károly herceg Mo-ra kerül
1367 a pécsi egyetem alapítása
1369 a pozsonyi királytalálkozó
1370 I. Lajost lengyel királlyá koronázzák
1375 a havasalföldi hadjárat
1378 a városbíróság a tárnokmesteré
1384 bárói felkelés Erzsébet uralma ellen
1385 Károly-párti országgy., Zsigmond elmenekül, Mária lemond a trónról
1386.feb.7. Erzsébet hívei meggyikolják Kis Károlyt
júl.25. Horváti János elfogja a két királynőt
1387.jún.4. Zsigmond hívei kiszabadítják Mária királynőt
1389 a rigómezei csata
1390 az első török betörés Mo. területére
1395 Mária királynő halála
1396 a nikápolyi vereség
1397.okt. a temesvári országgyűlés
1401.ápr.28. a bárók lefogják Zsigmondot
okt.29. Zsigmond kiszabadul a fogságból
1402 Timur Lenk megveri Ankaránál a törököket
1403.jan-okt. a bárók felkelése Zsigmond ellen
1404.ápr.6. Zsigmond kir-i engedélyhez köti a pápai bullák kihirdetését
1405 Zsigmond „városi dekrétuma”
1408 Zs. megalapítja a Sárkányrendet
1410 Zsigmondot római királlyá választják
1414-18 a konstanzi zsinat
1415 Husz Jánost máglyahalálra ítélik
1417 a magyar királyok főkegyúri jogának megerősítése
1419 Zs. Mo-hoz kapcsolja Szörényt, végvárrendszer kiép.
1420 elveszik Dalmácia
1427 Zs. birtokbaveszi Nándorfehérvárt
1428-34 huszita hadjáratok É-Mo.on
1429 Zs. a Német Lovagrendre bízza a Szörényi bánságot
1433 Zsigmondot IV. Jenő császárrá koronázza
1434 a táboriták veresége Lipanynál
1435 a pozsonyi országgyűlés
1437.szept.16. a Kápolnai Unió (székely-szász-magyar)
1440 II. Murád sikertelenül ostromolja Nándorfehérvárt
1442 Hunyadi legyőzi Mezid béget és a ruméliai beglerbéget
1443.okt.-1444.jan. a „hosszú hadjárat”
1444.aug.4. I. Ulászló szegedi esküje
aug.15. a váradi „hamis” béke
1444.nov.10. a várnai csata
1445 7 főkapitányt választanak
1446 Hunyadit kormányzóvá választják
1448 Hunyadi veresége Rigómezőnél
1452 megszűnik Hunyadi kormányzói megbízatása
1453.máj.29. Konstantinápoly eleste
1455 Kapisztrán János Mo-ra jön, hogy ker. háborút vezessen
1456.júl.4 elkezdődik Nándorfehérvár ostroma
júl.22. Hunyadi győz Nándorfehérvár alatt
aug.11. Hunyadi pestisben meghal
1457 halálra ítélik és kivégzik Hunyadi Lászlót
1458.jan.12. a szegedi egyezség (Szilágyiak-Garai L.)
jan.24. Mátyást királlyá választják
1462 Jan Giskra kiegyezik Mátyással
1463.júl.19. a bécsújhelyi béke (Mátyás-Frigyes)
dec.25. Jajca elfoglalása
1464 megkoronázzák Mátyást a Szt. Koronával
1467 erdélyi felkelés Mátyás ellen
1468 Mátyás elkezdi cseh háborúját
1469 a cseh katolikusok Mátyást cseh királlyá koronázzák
1471 a Vitéz-féle összeesküvés
1473 az első nyomtatott könyv Mo-on (Hess András)
1474 Mátyás és Ulászló Boroszlóban fegyverszünetet köt
1476 Szabács elfoglalása
1479 a kenyérmezei csata
1482 5 éves török-magyar fegyverszünet
1485 Mátyás elfoglalja Bécset
1486 Mátyás nagy törvénykönyvének kiadása
1487 Bécsújhely elfoglalása
1490.ápr.6. Bécsben meghal Mátyás
1491 pozsonyi béke Ulászló és a Habsburgok között
1495 a Fugger-Thurzó cég alapítása a réz kitermelésére
1498 név szerint becikkelyezik a bandériumtartásra köteles bárókat, 16 nemes a királyi tanácsban
1500 II. Ulászló csatlakozik a pápa, Velence és a francia király törökellenes szövetségéhez
1505 az ún. „rákosi végzés”, külföldi nem lehet király
1510 Mo. csatlakozik a Cambrai-i ligához
1511 Mo. csatlakozik a fr. ellenes „Szent Szövetséghez”
1512 Bakócz Tamás elveszíti a pápaválasztást
1513 a pápa Bakóczot legátusként Mo-ra küldi ker. hadjárat szervezésére
1514.ápr.24. Bakócz kinevezi Dózsa Gy. a ker. had élére
máj.24. Bakócz felfüggeszti a ker. hadjáratot
júl.15. Dózsa serege megadja magát Temesvárnál
1515 Miksa császár és Ulászló házassági megállapodása
1520 a szultán követét Budán őrizetbe veszik
1521.aug.29. Nándorfehérvár eleste
1523 a budai orsz.gy. elrendeli a lutheránusok megbüntetését
1525 hatvani orsz.gy.,Werbőczyt kinevezik nádorrá
1526.ápr.23. Szulejmán elindul Magyarország ellen
ápr.24. a rákosi orsz.gy. kezdete
júl.20. II. Lajos elindul a török ellen
1526.aug.29. a mohácsi csata