OlvasószobaLinkek - letöltések

Olvasnivaló

Háborús napló 1944-45 - Somfai János - pdf


Civil a háborúban, azaz egy magyar népiskolai tanító kényszerű bevonulása és napi élményei a végóráit élő 1945-ös Németországban – egykorú feljegyzések, életközelből.

A magyar apokalipszis - Csoóri Sándor - pdf


Töprengések a második magyar hadsereg doni összeomlásáról készülő dokumentumfilm anyag gyűjtése közben.

Erőd a duna mentén - Dr. Szijj Jolán


A Budapestért 1944-45-ben folytatott harcok katonai iratai a Hadtörténelmi Levéltárban.

A front alatt -Zsíros Sándor - pdf


Sajátos, különleges könyvet vehet kezébe az olvasó. Szerzője, Zsíros Sándor, nemrég adta közre Felsőzsolca történetét taglaló, gazdag, jól szerkesztett, szépen megírt könyvét. Kitűnő falumonográfia - mondhatná a szakember.S most, alig egy évvel később, újabb könyve kerül a felsőzsolcai - és távolabbi - érdeklődők karácsonyi asztalára. Miért is neveztem különlegesnek ezt a könyvet? Mert különleges a műfaja, a "formája", és különleges a tartalma. Műfaját a visszaemlékezések és a történeti tények sajátos vegyítése teszi különlegessé. A hézagos adatokat pontosan feltáró helytörténész azzal teszi igazán hitelessé a korszak bemutatását, hogy megszólaltatta azokat, akik túlélték az események poklát. Emlékek és tények sorakoznak egymás mellé, felelgetnek egymásnak, teszik szinte kézzelfoghatóvá, érzékelhetővé ama rettenetes hetek, hónapok történéseit, az alig leírható szenvedéseket.

Itt hagy-lak -Boda Gyula


"Hosszú évtizedeken keresztül az tartotta bennem az életet, hogy a józan ésszel elképzelhetetlennek tűnő élményeket elmondhassam. Az örökre lezárult szemeket gyászlepelként betakarta az állandóan kavargó hó. Ez a sors méretetett a 2. magyar hadsereg legénységi állományára, akik mindig az események középpontjába keveredtek.Sokan fogságba estek, s ha még azt is túlélték, testközelből beszélhetnek a történtekről, mint főszereplők. Ezeket az eseményeket a legénységi állomány szemszögéből bemutató könyv még nem jelent meg. A hiányzó űrt szeretném betölteni élményeim megírásával."

Hadifoglyok írják - Dr. Szijj Jolán


Magyarország vesztesége az 1941 és 1945-ös évek közötti államhatárok szerint összességében elérte a 800-950 ezer főt. A katonai veszteség hősi halottakban és sebesültekben meghaladta a 350 ezer főt. Sok katona és elhurcolt polgári személy keserű élete viszont a messzi hadifogság lett. Ez - "az ellenséges fegyveres erők hatalmába került személyek szabadságát korlátozó intézmény" - mintegy 1 millió magyar állampolgárt juttatott legtöbbször szögesdrótokkal körülkerített és szigorúan őrzött hadifogolytáborokba. Jelenlegi ismereteink szerint kb. 600 ezer magyar katona esett hadifogságba. További 300 ezer polgári személy került szovjet (a polgári személyek jó részét a szovjet szervek gyakorta az utcán fogdosták össze), 80-100 ezer pedig nyugati fogságba esett. E katona és civil személyek közül Nyugatról 1947-ig 300 ezren tértek haza, a Szovjetunióból pedig 1950-ig 400 ezren, 1956-ig további 15 ezren, azonban 150-200 ezren sohasem tértek vissza.

Magyar királyi honvédség - Nagy Gábor - pdf


A Magyar Királyi Honvédség gyalogsága 1939-1945 - rövid áttekintés.

Tábornokok pere - Dr. Schubert Katalin - pdf

A fasizmus hatalomra jutása - pdf


Németországban '19 januárjában parlamenti választásokat tartottak szociáldemokrata-liberáliskeresztény centrum összetételű koalíció alapíthatott kormányt. Az utcai zavargások miatt zűrzavaros Berlin helyett a békés kisvárosban, Weimarban ült össze az alkotmányozó nemzetgyűlés ( weimari köztársaság). Az új alkotmány biztosította a polgári dem. szabadságjogokat, ugyanakkor érintetlenül hagyta a demokratikus köztársasággal nem rokonszenvező állami hivatalnoki és bírói kart, a jobboldal bástyájának számító junker nagybirtokot és a hadse- reg császárhű vezérkarát. Az új köztársaság stabilitását súlyosan érintette a háborús kártérítés fizetése (pedig kenyérre is alig volt pénz). A fizetések halogatása miatt '23-ban francia és belga csapatok szállták meg a Ruhr-vidéket, ami országszerte tömegmegmozdulások sorát váltotta ki. Természetesen az új rendszert megdönteni akaró erők sem szűntek meg, de ezek megmozdulásait - mint pl. a szélsőjobb müncheni puccskísérletét, a "sörpuccsot", amelyet Adolf Hitler vezetett - még '23-ban leverték és vezetőiket elítélték (Hitlert pl. 5 évre börtönre). '25-ben Paul von Hindenburg lett a választott köztársasági elnök és ez a jobboldal konzervatív szárnyának erősödéséhez vezetett. De ez a jobboldal nem akart együttműködni a szociáldemokratákkal, amely így kiszorult a kormányból.

A nemzeti szocializmus - Jávor Máté - pdf


A német nemzetiszocializmus és Adolf Hitler (1889-1945) személyét a köztudat szinte azonosnak tarja, ám a mozgalom és a „vezér” pályája külön indult. A Német Munkáspártot 1919 januárjában egy Anton Drexler nevű vasúti lakatos alapította azzal a céllal, hogy gyűjtőhelye legyen a vereség után létrejött rendszerben csalódott, a társadalom perifériájára került, baloldal és kapitalizmusellenes rétegeknek. Hitler szeptemberben lépett be a pártba, de ezután döntő szerepe lett a pártprogram megfogalmazásában.

A náci ideológia jellegzetességei - doc


A nemzetiszocializmus szellemi gyökerei heterogének, és részben meghamisítottak. Ösztönzést merít az ifjúsági mozgalomból, átveszi a bajtársiasság frontélményét, és a fasizmus egyes vonásait. Megtalálható benne Nietzsche „hatalomakarása”, Richard Wagner fatalizmusa, Mendel örökléstana, a fajelmélet, a szociáldarwinizmus, a pángermán messianizmus, a germán-kelta mitológia éppúgy, mint Spengler tételei a nyugati világ alkonyáról. A náci propaganda az egyéni lét apró örömeinek, a népi életforma tisztaságának, a boldogító középszernek a képeivel bombázta a kisembert, elhitetve vele jelentőségét. Elsősorban nem az értelmiséghez, hanem a széles tömegekhez szólt: szubjektívan és egyoldalúan. „A fasizmus lényege éppen az, hogy a törvénytisztelő, tisztességes emberek értékvilágát zavarja meg” – írta Bibó István

NEM FELEDJÜK HŐSEINKET - Francia Kiss Mihály - pdf

Apja Id. Francia Kiss Mihály a család elınevét ıseinek a franciák elleni hadjáratokban elért helytállásáért kapta. Anyja Vörösmarty Julianna a nagy költı rokona. Az apa tartalékos honvédként a boszniai anektálás során Szarajevo ostromában, az utcai harcokban tanúsított hısiességéért magas katonai kitüntetést kapott. Ezt követıen 5 évig katona. Utána visszament gazdálkodni ısei földjére. A család jó 300 éve élt Kecskemét, Orgovány térségében. Francia Kiss Mihály tényleges katona éveit 1908 – tól szolgálja le a 388 as Mollinary ezredben.


Az I. világháború szolgálati helyei:


szerb fronton kezdi a háborút
1915 – tıl az orosz fronton harcol
1917 – ben részt vesz az isonzói csatákban
utána az olasz frontról az áruló Romániát megrendszabályozó csapatokkal eljut Bukarestbe A nemzeti hadseregben 1924 – ig felderítıként szolgált. Vakmerı, sokszorosan kitüntetett katona!!
Az I. világháborúban 3 testvére halt hısi halált a 38. ezredben. A judeo – bolsevik történelemhamisítók napjainkig gyilkos hóhér terroristának festik le!

A Brit páncéloserők hadműveletei El-Alameintől Tuniszig- Klemensits Péter - pdf

Az 1942 október 23-án kezdődött harmadik el-alameini ütközet során a brit 8. hadsereg döntő győzelmet aratott az Erwin Rommel tábornagy parancsnoksága alatt álló Afrika páncéloshadsereg felett, eldöntve ezáltal az észak-afrikai háború kimenetelét. Bernard Montgomery tábornagy sikere azonban nem feledteti azt a tényt, hogy 1942 novemberétől egészen 1943 májusáig tovább folytak a hadműveletek Észak-Afrikában és a brit erők elsöprő fölénye ellenére a német-olasz csapatok mindvégig kitartottak. A brit politikai-katonai vezetés legfőbb stratégiai célja Rommel erőinek megsemmisítése volt, de a 8. hadsereg minden próbálkozása ellenére ezt nem sikerült megvalósítani. Ahhoz hogy a kudarc okát feltárjuk, mindenképp szükséges a brit hadvezetés
tevékenységét közelebbről is megvizsgálni.

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alapokmánya - doc

Mivel az általános és tartós béke csak a társadalmi igazságosság talaján valósítható meg;


És mivel találhatók még olyan munkafeltételek, amelyek sok ember számára olyan igazságtalanságot, terhet és nélkülözést jelentenek, amely a világ békéjét és harmóniáját fenyegető mérvű nyugtalanságot eredményez; és mivel sürgetően szükséges ezeknek a feltételeknek a javítása, például a munkaidő szabályozásával, ideértve a leghosszabb munkanap és munkahét megállapítását is, a munkaerő kínálat szabályozásával, a munkanélküliség megelőzésével, a megfelelő megélhetést biztosító munkabér biztosításával, a munkavállalók szakmai ártalmakkal és megbetegedésekkel és sérülésekkel szembeni védelmével, a gyermekek, fiatalok és nők védelmével, az öregekről és rokkantakról való gondoskodással, a hazájukon kívül foglalkoztatott munkások érdekvédelmével, az egyenlő értékű munkáért járó egyenlő munkabér elvének elismerésével, a szakképzés és szakmai oktatás szervezésével és más intézkedésekkel;
Ezenkívül, mivel ha bármelyik nemzet elmulasztja a humánus munkakörülmények meghonosítását, az akadályt jelent azoknak a többi nemzeteknek az útjában, amelyek javítani kívánják saját országaik munkafeltételeit;
A Magas Szerződő Felek az igazságosság és emberisség érzésétől, valamint a tartós világbéke biztosításának szándékától indíttatva, valamint azzal a szándékkal, hogy elérjék a jelen bevezetőben ismertetett célkitűzéseket a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet következő Alapokmányában állapodnak meg:

1. FEJEZET - SZERVEZET

1. cikkely
Alapítás

Állandó szervezetet alapítunk ezennel a jelen Alapokmány bevezetőjében, és az 1944. május 10-én Philadelphiában elfogadott, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet célkitűzéseivel és törekvéseivel kapcsolatos Nyilatkozatban kifejtett célok támogatására, amely Nyilatkozat szövege a jelen Alapokmány mellékletekén megtalálható.

Horthy Miklós: Emlékirataim - pdf


Amidőn a kormányzói működésemből történt kényszerű kikapcsolódásom után az 1944/45 évi fogság alatt, majd számkivetésben, a vendégszerető Portugáliában, életem eseményeit papírra vetettem, az a gondolat ‘vezetett, hogy emlékirataimat családom számára hátrahagyjam: életem Magyarország történetének immár egy egész korszakát öleli fel és e korszak fontos eseményei között sok olyan is akad, melyekről egyedül csak én tanúskodhatom. (...) Úgy látom mostanában biztató jelek arra mutatnak, hogy az Amerikai Egyesült Államok és a többi szabadságszerető ország talán még erélyesebben kíván kiállani azon nemzeteknek – közöttük tehát a magyar nemzetnek is – érdekében, melyek a világháború folyományaként előállott helyzetben teljesen elvesztették szabadságukat és szolgasorsra jutottak. Ezért most egyenesen kötelességemnek tartom kortársaimmal és a történetírókkal szemben, eredeti szándékomtól eltérően, emlékirataimat mégis nyilvánosságra bocsátani E mellett egyúttal az a vágy is irányít, hogy a mélységesen szeretett nemzetemhez, melynek az 1945-iki összeomlás után azt is meg kellett érnie, hogy a kommunista terror és az idegen kényuralom még kegyetlenebb mélységeibe taszítsák, hitet és bátorítást nyújtó szavakat intézhessek. Az 1945-iki nemzeti katasztrófa nem lehet és nem is lesz a magyar történelem utolsó fejezete. Nagy költőnkkel, Madách Imrével együtt vallom, amit ő az Ember Tragédiájában hirdet: „Ember küzdj és bízva bízzál!”

 

Online Filmek

Ávósok - Magyar félmúlt - Törvénytelen szocializmus 1. rész 47:08 perc 
Ávósok - Magyar félmúlt - Törvénytelen szocializmus 2. rész 60:03 perc 
Ávósok - Magyar félmúlt - Törvénytelen szocializmus 3. rész 48:52 perc 
Pufajkások 54:06 perc 
Imposztorok 96:15 perc 
Pincebörtönök 1. rész 50:14 perc
Pincebörtönök 2. rész 70:06 perc
 
Mészáros Márta: A temetetlen halott 1. rész 63:05 perc
Mészáros Márta: A temetetlen halott 2. rész 63:04 perc
 

Kubínyi Tamás: Közügyeink 1.  52:19 perc
Kubínyi Tamás: Közügyeink 2.  55:50 perc
 

Vitézy László ZDF-nek készitett 56-os filmje, 40 éve dobozban 49:32 perc