Ugrás a Főoldalra!

A háromhatalmi egyezmény

A háromhatalmi egyezményt 1940. szeptember 27-én kötötte Berlinben tíz évre a három tengely-nagyhatalom, Japán, Németország és Olaszország, garantálva egymás kölcsönös politikai, gazdasági és katonai támogatását „a nagy kelet-ázsiai térre és az európai területekre vonatkozó törekvéseiket illetően”.

Japán részéről Kuruszu Szaburó berlini nagykövet, német részről Adolf Hitler kancellár, Olaszország részéről Galeazzo Ciano külügyminiszter írta alá.

Az egyezményt 1941-ben kiegészítették azzal a ponttal, hogy háború esetén bármely szerződő fél csak a másik kettő beleegyezésével köthet fegyverszünetet.

A szerződéshez később csatlakozott Magyarország, Románia, Szlovákia, Bulgária és Jugoszlávia, majd az utóbbi szétesése után Horvátország is.

Szövege:

A HÁROMHATALMI EGYEZMÉNY

1940. szeptember 27.

 

Japán, Németország és Olaszország kormányai a tartós béke előfeltételének tekintik, hogy a világ minden nemzete hozzájusson a neki járó térhez. Ezért elhatározták, hogy a nagy kelet-ázsiai térre és az európai területekre vonatkozó törekvéseiket illetően vállvetve együtt fognak működni, legfőbb céljuk az lévén, hogy a dolgoknak olyan rendjét teremtsék meg és tartsák fenn, amely alkalmas az ottani népek fejlődésének és jólétének előmozdítására.

Óhaja továbbá a három kormánynak, hogy az együttműködést a világ más részeiben olyan államokra is kiterjesszék, amelyek készek arra, hogy fáradozásaiknak az övékhez hasonló irányt adjanak, hogy ezáltal a világbékére, mint végső célra irányuló törekvéseik megvalósíthatók legyenek. Ennek megfelelően Japán, Németország és Olaszország kormányai a következőkben állapodtak meg:

 

I. cikk

Japán elismeri és tiszteletben tartja Németország és Olaszország vezetését Európában az új rend megteremtésénél.

 

II. cikk

Németország és Olaszország elismerik és tiszteletben tartják Japán vezetését a nagy kelet-ázsiai térben az új rend megteremtésénél.

 

III. cikk

Japán, Németország és Olaszország megegyeznek abban, hogy fáradozásaik során a megelőzőkben megjelölt alapon együtt fognak működni. Kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy egymást minden politikai, gazdasági és katonai eszközzel kölcsönösen támogatják abban az esetben, ha a három szerződő fél egyikét olyan hatalom támadja meg, amely jelenleg nem vesz részt az európai háborúban vagy a kínai-japán konfliktusban.

 

IV. cik

A jelen egyezmény végrehajtása céljából haladéktalanul közös szakbizottságok fognak összeülni, amelynek tagjai Japán, Németország és Olaszország kormányai által nevezendők ki.

 

V. cikk

Japán, Németország és Olaszország kijelentik, hogy a fenti megállapodások semmikáppen sem érintik azt a politikai állapotot, mely jelenleg a három szerződő fél mindegyike és Szovjet-Oroszország között fennáll.

 

VI. cikk

A jelen egyezmény az aláírással azonnal életbe lép, és életbelépésének napjától számított 10 éven át érvényben marad.

Megújítása felől a magas szerződő felek, amennyiben valamelyikük úgy kívánja, az említett határidő lejárta előtt kellő időben tárgyalásokba fognak bocsátkozni.

Ennek hiteléül az alulírottak, kormányaik által kellően meghatalmazva, a jelen egyezményt aláírták, és pecsétjeikkel ellátták.

Kelt három eredeti példányban, Berlinben 1940. év – a fasiszta korszak XVIII. éve(1) – szeptember havának 27-én, ami megfelel a Syowa 15. éve 9. hónapja 27. napjának.(2)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) A fasiszta Olaszországban az időszámítást 1922. október 28-ától, az ún. „római menetelés”-től, Mussolini hatalomra jutásától számították.

(2) A Syowa-korszakot Hirohito japán császár trónralépésétől, 1925. december 28-ától számították. Syowa, azaz „világító béke”, Hirohito császár kormányzási jelszava volt.


 

JEGYZŐKÖNYV MAGYARORSZÁGNAK A HÁROMHATALMI EGYEZMÉNYHEZ VALÓ CSATLAKOZÁSÁRÓL

1940. november 20.

Japán, Németország és Olaszország kormányai egyrészről és Magyarország kormánya másrészről alulírott meghatalmazottaik útján a következőket állapítják meg:

I. cikk

Magyarország csatlakozik a Japán, Németország és Olaszország között Berlinben, 1940. évi szeptember 27. napján aláírt Háromhatalmi Egyezményhez.

II. cikk

Amennyiben a Háromhatalmi Egyezmény IV. cikkében említett közös szakbizottságok oly kérdéseket tárgyalnak, amelyek Magyarország érdekeit érintik, a bizottágok tanácskozásaiba Magyarország képviselőit is be kell vonni.

III. cikk

A Háromhatalmi Egyezmény szó szerinti szövege mint melléklet e jegyzőkönyvhöz van csatolva.

A jelen jegyzőkönyv magyar, valamint japán, német és olasz nyelven van kiállítva, mindegyik szöveg eredeti szövegnek tekintendő. E jegyzőkönyv aláírásának napján lép életbe.

Ennek hiteléül alulírottak, kormányaiktól jó és kellő alakban meghatalmazva, ezt a jegyzőkönyvet aláírták, és pecsétjükkel ellátták.

Készült négy eredeti példányban Bécsben, 1940. évi november hó 20. napján, a fasiszta időszámítás XIX. évében,(1) illetőleg a Syowa-korszak 15. évi 11. hónapjának20. napján.(2)

Ciano s. k.
Kuruszu s. k.
gr. Csáky s. k.