Részletes Egyetemes KronológiaKr.e. 3000 - Kr. u.1999 -ig

Részletes Egyetemes Kronológia

A történelem a múltbeli események összessége. Az emberiség múltjának tudományos ismerete, amely az emberi társadalom közös emlékezeteként az emberi azonosságtudat egyik alapja. A magyar nyelvű tankönyvek és ismeretterjesztő művek általában a következő felosztásban tárgyalják:

Világtörténelem vagy egyetemes történelem
Magyar történelem


Tágabb értelemben véve a világtörténelem az emberi eseményeken túlmutatva a következőképpen is csoportosítható, aszerint hogy mely tudományok foglalkoznak vele:

A világegyetem története (csillagászat)
Földtörténet (földtudomány)
Az élővilág története (biológia)
Az emberiség története (történettudomány)
Mi végre kell nekünk a történelem? (filozófia)

A történelem latin neve, a historia a görög ιστορία szóból származik, ami a hisztorein („kutatni, kérdezősködni”) főnevesülése, szó szerinti jelentése: „kikutatott tudás, elbeszélés, beszámoló” (ugyancsak az alapigéből képzett nomen agentis a hisztór, jelentése: „bölcs”, „szemtanú”, „bíró”). A megfelelő magyar szó a tizenkilencedik századból származik, megalkotója Döbrentei Gábor.

 

Kr. e.


3000 körül- a sumer nép bevándorlása Mezopotámiába
2900 táján- Menész király egyesíti Egyiptomot. Létrejön a Korai Birodalom
2750 körül- kialakulnak a sumer városok (Ur, Kis, Lagas)
2635 - létrejön az Óbirodalom. Memphisz a főváros.
2400 körül- Krétán kialakul a minószi kultúra
- Trója első virágzása
- az Indus-völgyi Harappa-kultúra virágkora
2200 körül- a Hszia-dinasztia uralkodása Kínában
2400 táján- létrejön az egyiptomi Középbirodalom,
székhelye Théba
2000 körül- az akhájok és a iónok benyomulnak a
Peloponészoszra
2000 táján- a hettiták betörése Kis-Ázsiába
1800 körül- Asszíria első virágkora
1800 táján- az árják leigázzák a dravidákat és
elfoglalják az Indus- völgyet
1792- Hammurabi trónra lépése
1700- megkezdődik az italicus törzsek
bevándorlása az Appenin-félszigetre
1700 körül a Hszia-dinasztiát a Sang-korszak váltja
fel Kínában
1600- a késői minoszi-kultúra virágkora
1600 körül- a mükénéi kor kezdete (-1100)
1595- a hettiták elfoglalják Babilont
1554- létrejön az egyiptomi Újbirodalom (-1070)
1505- I. Tuthmószisz fáraó az Eufráteszig terjeszti
ki Egyiptom határát.
1500 körül- Hátsó-Indiából elindul az indonéz
szigetek benépesítése.
1490- Hatsepszut királynő trónra lépése Egyiptomban
1468- meghal Hatsepszut utódja III. Tuthmószisz
1400 körül- Mükéné vezető szerepre tesz szert a
Peloponészosz-félszigeten
1400 körül- az akhájok megsemmisítik a minoszi
civilizációt
1364- IV. Amenhotep (Ehnaton) fáraó bevezeti a
Nap-kultuszt1290- II. Ramszesz uralkodásának kezdete (-1224)
1250 körül- a mükénéi állam elpusztítja Tróját
1250 táján- Mózes és a zsidók kivonulnak
Egyiptomból (Exodus)
1200 körül a mükénéi kultúra hanyatlása
1184- III. Ramszesz uralkodásának kezdete (-1153)
1122- a Sang-dinasztia bukása utódjuk a Csin-dinasztia
1112- I. Tiglat Pilleszer asszír király uralkodása (-1074)
1100 körül- a dór hódítók elpusztítják Mükénét
1050 táján- megkezdődik a főniciai gyarmatosítás
1030- Saul lesz a zsidók első királya (-1010)
1010- meghal Saul utódja Dávid (-970)
1000 körül- az olmék kultúra megjelenése Mexicóban
970- meghal Dávid utódja Salamon
950 körül- Athén vezetésével egyesül Attika
931- meghal Salamon. A zsidó állam Judeára és
Izraelre esik szét
900 körül megjelenik az első perui civilizáció (-200)
814- a főníciaiak megalapítják Karthágót
776- megrendezik az első olimpiai játékokat az
athéni városállamok között
753- Róma alapítása
750 körül a vaskor kezdete
750 körül a görög gyarmatosítás kezdete (-550).
Homérosz megírja az Íliászt és az Odüsszeiát
689- az asszírok elpusztítják Babilont
650 körül- megalakul a spártai katona-állam
625- Babilon elszakad Asszíriától
605- Nabukodonozor (II. Nabú-kudurri-usur) lesz az
Újbabiloni Birodalom megalapítója


600 körül- Zarathusztra színre lépése Perzsiában
600 táján- Lao-ce új vallást alapít Kínában
600 körül az etruszkok uralma alá kerül Közép-Itália
594- Szolón meghozza törvényeit
587- Nabukodonozor leromboltatja Jeruzsálemet.
A zsidók jelentős részét deportálják Babilonba
562- meghal Nabukodonozor
560- Peisztratosz türannisza (-527)
VI. század második fele- Konfuciusz új vallást
alapít Kínában
550- Spárta vezetésével megalakul a peloponészoszi
államok szövetsége
550- Kürosz perzsa uralkodó legyőzi a méd királyt
529- meghal Kürosz utódja Kambüszész
527- meghal Peisztratosz
522- meghal Kambüszész utódja Dareiosz (-486)
518- Dareiosz a Perzsa Birodalom határát az Indusig
terjeszti ki.
514- Athénban véget ér a türannisz kora
510- Rómában megbukik az etruszk uralom


500 körül- a buddhizmus tért hódít Indiában
492- Makedónia és Trákia perzsa uralom alá kerül
490- az athéniak Marathonnál legyőzik a perzsákat
486- meghal I. Dareiosz utódja Xerxész (-465)
480- Xerxész a thermopülai csatában legyőzi a
görögöket, de a szalamiszi csatában vereséget
szenved
477- megalakul az I. déloszi szövetség
465- meghal Xerxész utódja Artaxerxész (-424)
457- kitör a háború Athén és Spárta között
443- Periklész uralma (-429). Az athéni demokrácia
ekkor éri el a fénykorát.
431- újra kitör a peloponészoszi háború
429- meghal Periklész


404- Athén veszít a háborúban.
Feloszlik a déloszi szövetség378- megalakul a II. déloszi szövetség
371- a thébaiak megverik Spártát. Spárta elveszti
hegemóniáját
359- II. Philipposz lesz Makedónia királya
343- az első samnis háborúban Róma megállítja
a samnisokat
340- Róma legyőzi a latin városokat
338- Khaironeiánál a makedónok legyőzik a görög államok
szövetségét. A görögség makedón uralom alá kerül
336- meghal II. Philipposz utódja Nagy Sándor (-323)
334- Nagy Sándor megtámadja a perzsákat
333- Nagy Sándor legyőzi III. Dareiosz perzsa királyt
332- Nagy Sándor elfoglalja Egyiptomot
327- Nagy Sándor benyomul az Indus völgyébe
326- a II. Samnis háború. Róma terjeszkedik
323- meghal
306- Antigonosz, Nagy Sándor utóda megalapítja az
Antigonida-dinasztiát (-168)
305- Ptolemaiosz Egyiptom királya lesz


300 körül a japán törzsek Jamato néven államot
alapítanak
280- Róma uralma alá hajtja az etruszk városokat
272- Asóka lesz az indiai Maurja Birodalom uralkodója
265- Róma befejezi az Appenin-félsziget meghódítását
264- kitör az első pun háború
263- Eumenész megalapítja a Pergamon királyságot
247- az Arkaszida-dinasztia államot alapít Irán északi részén
241- Róma nyeri meg az I. pun háborút
241- I. Attalosz lép a pergamoni királyság élére
232- meghal Asóka
221- a Csin-dinasztia uralma
218- II. pun háború kezdete. Hannibál átkel az Alpokon
215- megkezdődik az I. makedón háború
206- elbukik a Csin-dinasztia utódjuk a Han-dinasztia
205- véget ér az első makedón háború
202- Scipio legyőzi Hannibált
201- a II. pun háború befejezése


200- elkezdődik a második makedón háború
197- a rómaiak legyőzik a makedónokat.
Makedónia elveszti hegemóniáját a görög
városállamok felett
190- III. Antiokhosz szeleukida uralkodót
legyőzik a rómaiak
184- a sárgaturbánosok lázadása
168- Róma ismét győz a punok ellen
166- kitör a zsidó felkelés Júdás Makkabeus
vezetésével
163- a Szeleukida birodalmon belüli autonómiával
véget ér a Makkabeus felkelés
171- kitör a III. makedón háború
149- III. Pun háború
146- Karthágó lerombolása
142- Hasmóneus zsidó dinasztia uralkodásának
kezdete, Makkabeus Simon vezetésével (- 63)
140- Han-Vu-ti kínai császár uralma (- 87.)
A Han-dinasztia kerül hatalomra140- Han-Vu-ti kínai császár
uralma (- 87.)
A Han-dinasztia kerül hatalomra138- meghal Mithridatész, a Parthus Birodalom
megalapítója
136- rabszolgafelkelés tör ki Szicíliában
134- megkezdődik a Gracchusok reformmozgalma
Rómában
132- polgárháborús korszak kezdődik a Római
Birodalomban, amely ie. 31-ig tart.
100 körül- Belső-Ázsiából való szakák megkezdik India
meghódítását
104-101- rabszolgafelkelés Szicíliában
105- Marius legyőzi Jogurtha királyt
82- Sulla diktatúrája
73- Spartacus-féle rabszolgafelkelés
60- az I. triumvirátus: Caesar, Pompeius, Crassus
58- Caesar megkezdi Gallia meghódítását
55- Caesar britanniai hadjárata
53- a rómaiak vereséget szenvednek Mezopotámiában
a parthusoktól
48- Polgárháború Caesar és Pompeius között. Caesar nyer.
47- Zelánál Caesar legyőzi Phranakész boszporuszi királyt.
47- Caesar beavatkozik az egyiptomi trónviszályba, és
Kleopátrát ülteti a trónra (-30 ).
46- Caesar megreformálja a római naptárt.
46- Caesar legyőzi Numíbiát.
45- véget ér a polgárháború, Caesar örökös diktátor
44- Brutus és Cassius megöli Caesar-t.
43- A II. triumvirátus : Augustus, Antonius és Lepidus
42- A triumvirek leverik a köztársaság-pártiakat
40- Felosztják egymás közt a birodalmat.
37- A római szenátus Heródest nevezi ki a
zsidók királyává.
31- Az actiumi csatában Augustus legyőzi
Antonius és Kleopátra hajóhadát. Véget ér
a polgárháborús időszak.
30- Augustus a birodalom kizárólagos uralkodója lesz
30- Augustus elfoglalja Alexandriát. Egyiptom római
uralom alá kerül.

Jézus nevének átiratai arámi (bal felső), héber (jobb felső), görög (középső), latin és angol nyelven


Ie. 7-6 körül- megszületik Jézus

Kr. u.

 

I. század


6-7 Népszámlálás Augustus parancsára Júdeában
4- Nagy Heródes uralkodása
9- megbukik a Han-dinasztia
9- Tiberius leveri a pannon felkelést
14-68- Julius Claudius-dinasztia uralkodása
14- meghal Augustus, utóda Tiberius
18- A vörösszemöldökűek lázadása Kínában
25- a keleti Han-dinasztia kerül hatalomra Kínában
28-29- Tiberius uralkodása
33- Jézus halála
37- meghal Tiberius, utóda Caligula41- meghal Caligula, utóda Claudius
43- Claudius megkezdi Britannia meghódítását
45- Pál apostol megkezdi hittérítő munkáját
54-68- Nero uralkodása
50 körül- Indiában létrejön a Kusán Birodalom
70- Titus leveri a zsidó lázadást. Jeruzsálem pusztulása.
78- Kaniska uralkodásának a kezdete (-101 )
79- meghal Vespasianus, utóda Titus
79- kitör a Vezúv. Elpusztul a közeli Pompei és
Herculaneum
81- meghal Titus, utóda Domitianus
83- Domitianus megkezdi a germán limes kiépítését
84- befejeződik Britannia meghódítása
87- Decebal dák király uralma (-106 )
88- a rómaiak legyőzik a dákokat Tepeánál
96- Domitianus meghal, utóda Nerva
98- meghal Nerva, utód Traianus

II. század


106- Traianus legyőzi Decebal dák királyt, aki
öngyilkos lesz
117- meghal Traianus
117- Hadrianus trónralépése
161- Marcus Aurelius uralkodásának kezdete
180- meghal Marcus Aurelius. Utódja Commodus
187- a sárgaturbánosok felkelése Kínában
193- Septimus Severus uralkodása

III. század


211- Caracalla uralkodásának kezdete
212- Constitutio Autoniana
217- Caracalla halála
220- A Han-dinasztia uralkodásának vége
220- Kínában megbukik a Han-dinasztia
227- I. Ardasir legyőzi az utolsó parthus királyt és
új perzsa birodalmat hoz létre, a Szasszanida
királyságot.
233- az alemannok Germániában áttörik a limest
235-284- megkezdődik a katonacsászárok kora.
A római birodalom válsága
241- I. Ardasir halála után I. Sáhpur kerül
szasszanida trónra. Uralkodása alatt elfoglalja
Mezopotámiát és Szíria nagy részét a rómaiaktól.
A rómaiak elfoglalják a Palmyra királyságot.
250- Decius császár idején megkezdődik az első
nagy keresztényüldözés.
251- a germán népek első nagy támadása a
Római Birodalom ellen
265- Vej, a három állam egyike legyőzi vetélytársait, és
egyesíti Kínát. A Csin-dinasztia alapítása (-316 )
284- Diocletianus kerül a Római Birodalom élére
286- Diocletianus társcsászárra bízza a nyugati
tartományok kormányzását.
293- A kettő császár két császárral osztja meg az
uralkodást. Létrejön a tetrarchia
295- Pannóniát négy tartományra osztják
IV.sz.- Az Akszúmi Királyság fénykora. A kopt
kereszténység államvallás lesz. A Felső-Niger
mentén kialakul Ghána állam.

IV. század


300 körül- kialakul a zapoték kultúra a mexicói Oaxaca
vidékén. A maja városállamok virágzásának
(Óbirodalom) a kezdete, az olmék kultúra
hanyatlása
301- Diocletianus gazdasági reformja
303-304 Az utolsó nagy keresztényüldözés
305- Diocletianus lemond. A társcsászárok közt háború
tör ki.
306- Constantinust a Római Birodalom császárává
kiáltják ki. (-337 )
308- Licinius, Constantinus keleti uralkodótársa kapja meg Illyricumot
313- Constantinus és Licinius engedélyezi a
keresztény vallás szabad gyakorlását.
Milánói ediktum.
314- Constantinus legyőzi Liciniust.
316- A hsziungnuk ( hunok ) megdöntik a Csin-dinasztia
uralmát Kína északi részén. A délre menekült
dinasztia a Jangce vidékén szervez új államot.
320- Magadhából kiindulva a Gupták megkezdik
birodalmuk kiépítését, amely egész Indiára kiterjed
A Gupta-kor India művészetének klasszikus kora.
322- Constantinus legyőzi a gótokat, majd a szarmatákat
325- Niceai zsinat
330- Constantinus új fővárost épít. A birodalom
súlypontja keletre tevődik át.
337- Constantinus halála
375- a hunok átkelnek a Volgán és nyugat felé szorítják
a nyugati gótokat. A népvándorlás kezdete.
378- a nyugati gótok Hadrianapolisnál legyőzik
a rómaiakat.
380- a rómaiak letelepítik a Pannóniába betört
hun-gót-alán népeket.
382- I. Theodosius a Római Birodalom keleti
uralkodója letelepíti a nyugati gótokat.
386- a Hszienpik ( topák ) megalapítják az északi
Vej-dinasztiát
395- a Római Birodalom kettészakadása. A nyugati
főváros Milánó majd Ravenna. A kettészakadás
után Egyiptom és Líbia a kelet-római, Líbiától
nyugatra a Nyugat-Római Birodalom része lesz.
395- a Római Birodalom kettészakadása. A nyugati
főváros Milánó majd Ravenna. A kettészakadás
után Egyiptom és Líbia a kelet-római, Líbiától
nyugatra a Nyugat-Római Birodalom része lesz.

V. század


400 körül- a topák megkezdik Észak- Kína egyesítését
406- a burgundok, alemannok, szvétek és alánok
elözönlik Galliát
408- II. Theodosius lesz a kelet-római császár
410- Alarik gót király kirabolja Rómát
413- megalakul a Burgund Királyság
418- megalakul a Nyugati-Gót Királyság
425- Ruga hun fejedelem a Kárpát-medencébe teszi
át a székhelyét
429- a vandálok átkelnek a Gibraltári-szoroson és
elfoglalják észak-nyugat Afrikát. Megalakul
a Vandál Királyság.
434- meghal Ruga. Utódja Bleda aki Attilával
osztozkodik a trónon.
437- Aetius római hadvezér a hunokkal szövetségben
szétzúzza a Burgund Királyságot.
439- az északi Vej-dinasztia egyesíti Kína északi részét.
443- új Burgund Királyság a Rhone völgyében
450- angolok, szászok, jütök megkezdik Britannia
meghódítását
451- A catalaunumi csatában Attila seregei
megütköznek az Aetius vezette római-germán
erőkkel.
452- Attila megtámadja Itáliát és egészen
Rómáig nyomul
453- meghal Attila, a Rajnától az Uralig terjedő
birodalom széthullik
455- a vandálok feldúlják Rómát
473- A Pannóniából kivonuló keleti-gótok részben
Galliában, részben a Kelet-Római Birodalomban
telepednek le.
476- Odoaker a germán segédcsapatok vezetője
lemondatja Romulus Augustulust az utolsó
nyugat-római császárt.

A középkor kezdete


481- Klodvig lesz a Frankok királya
493- ( Nagy ) Theodorich keleti-gót király (475-526)
legyőzi az Itáliában uralkodó Odoaker-t.
Létrejön a Keleti-Gót Királyság.

VI. század


500 körül- a buddhizmus elterjedése a Koreai-félszigeten.
Pállava Dél-India vezető állama lesz.
VI. század- Hátsó-Indiában létrejön a Csenla Khmer állam
500 körül- Tiahuanaco kultúra fénykora az Andokban
507- Klodvig frank uralkodó legyőzi a nyugati-gótokat,
akik Hispániában új államot hoznak létre.
526- Nagy Theodorik halála
527- Justitianus kelet-római uralkodó meghódítja a Földközi-medencét
528- Justitianus összeállíttatja a római jogot rögzítő,
Európa jogtörténetét döntően befolyásoló
„ Corpus Iuris Civilis”-t.
529- Az első bencés kolostor alapítása (Monte Cassino)
531- I. Hoszron lép a Szasszanida Királyság trónjára
534- A frankok bekebelezik a burgund államot
534- Az észak-kínai Vej államot keleti és nyugati
részre osztják
534- a Kelet-Római Birodalom megsemmisíti a
Vandál államot és kiterjeszti fennhatóságát
Észak-Afrikára.
550 körül- a magyarok a Káma vidékére érkeznek
550 táján- a buddhizmus Japánba ér
552- megalakul a keleti-türkök birodalma (-744 )
553- Mous Lactariusnál a kelet-rómaiak legyőzik
a keleti-gótokat. Megszűnik a Keleti-Gót Királyság.
565- meghal Justitianus
567- Belső-Ázsiában létrejön a nyugati-türkök állama
567- az avar-langobárd szövetség támadása következtében
összeomlik a Gepida Királyság
567- I. Hoszron vereséget mér a fehér hunokra
568- a nyugati-gótok bekebelezik a 411 ótafennálló
szvév államot. A langobárdok királyságot alapítanak
Észak-Itáliában.
579- I. Hoszron halála
581- a Szuj-dinasztia nyugat-Vejben uralkodik ( -618 )
589- a Szuj-dinasztia elfoglalja Kína déli részét, ezzel
ismét egyesül Kína
590-600- I. (Nagy)Gergely pápa szerzeteseket küld
térítésre az angolszászokhoz.


VII. század - a szláv törzsek elözönlik a Balkánt


600 körül- kialakul a klasszikus maja kultúra
610- Herakleiosz császár újjászervezi a Kelet-Római Birodalmat
618- a parasztfelkelések megdöntik a Szuj-dinasztiát.
A Tang-dinasztia kerül hatalomra. ( -907 )
632- meghal Mohamed próféta
632- Abu Bakr uralkodásának a kezdete
634- I Omár kerül uralomra Arábiában
636- az arabok elfoglalják Szíriát és Palesztinát a bizánciaktól

638- Jeruzsálem arab kézre kerül
641- az arabok legyőzik a perzsákat.
A Szasszanida királyság bukása
641- az arabok elfoglalják Egyiptomot
643- az arabok elfoglalják Líbiát
644- meghal I Omar . Utóda Oszmán ( -656 )
645- Taika reform Japánban kínai mintára
661- Muávija kalifa megalapítja az Omajjád-dinasztiát
680- a Don-vidéki bolgárok megalapítják Bulgáriát
687- II. Pippin uralkodásának kezdete

VIII. század


Kb. 700-tól svéd vikingek uralmuk alá hajtják az
orosz föld észak-nyugati részén élő törzseket
700 körül- a brahmanizmusból kialakult hinduizmus
fokozatosan kiszorítja Indiából a buddhizmust.
710- A Nara-korszak Japánban. Kínai kulturális
befolyás.
711- az arabok megtámadják Hispániát
714- meghal II. Pippin . Utódja Martell Károly
720- Martell Károly lesz a frank birodalom uralkodója
732- Poitiers mellett Martell Károly megállítja
az arabokat
741- meghal Martell Károly . Utódja: Kis Pippin
742- Algír lerázza az omajjád elnyomást
744- Kínától északra kialakul az Ujgur Birodalom (-840 )
750 táján- Északról jövő támadás elpusztítja
Teotihuacán államot Mexikóban.
750 körül- Ghána fénykora
751- Kis Pippin lesz a frankok királya. Hatalomra
kerül a Meroving-dinasztia.
756- megalakul a Pápai Állam
772- Nagy Károly hadjárata a szászok ellen
774- Nagy Károly legyőzi a langobárdokat és elfoglalja
Észak-Itáliát
785- Nagy Károly legyőzi a szászokat
788- az arab Idriszida-dinasztia váltja fel az
Abbászidákat Marokkóban ( -985 )
793- a vikingek (normannok) kirabolják a lindisfarnei
kolostort. Ez a kezdete a több mint 200 éves
viking támadásoknak
794- a Heian-korszak kezdete Japánban (-1185 )
795- III. Leó pápasága
796- a Dunántúl a frank birodalom része lesz

IX. század


800 körül- megjelennek a toltékok Mexikóban
800- Nagy Károlyt római császárrá koronázza
III. Leó pápa
IX. század- Oaxaca vidékén megjelenik a mixték kultúra
811- a bolgárok legyőzik a bizánciakat
Preszlav mellett
812- az aacheni szerződésben I. Mihály bizánci
császár elismeri Nagy Károly császárságát,
cserébe a 806-ban elfoglalt Velencét visszakapja
814- meghal Nagy Károly utóda Jámbor Lajos
819- Kelet-Ázsia elszakad a Bagdadi Kalifátustól és a
Számánidák uralma alatt önállósul ( -999 )
830- I. Mojmir megalapítja a Morva Fejedelemséget
840- meghal Jámbor Lajos, utóda Kopasz Károly
845- Tirpimúr lesz a horvátok első fejedelme
846- az arabok kirabolják Rómát
850- a dánok megkezdik kelet-Anglia meghódítását
852- I. Borisz bolgár fejedelem ( -889 ) uralkodása alatt
a bolgárok felveszik a keresztény hitet
861- meghal Pribina, Kocel kapja meg a keleti-frank
királyságot
862- Rurik viking vezér megalapítja Novgorodot
862- megjelennek az első magyar kalandozók a
Kárpát-medencében

864- Cirill és Metód működése
867- I. Baszeleiosz uralkodása ( -886 )
868- Tulinidák Egyiptomban ( -905 )
868- Kínában feltalálják a mágneses iránytűt
871- I. ( Nagy ) Alfréd lesz Wessex királya. Megállítja
a dán terjeszkedést és előkészíti Anglia egyesítését.
874- norvégok Izlandon
875- kihal a Karolingok itáliai ága
875- meginog a Tang-dinasztia uralma
876- meghal Kopasz Károly, utódja Vastag Károly
879- Oleg novgorodi fejedelem uralkodása ( -912 )
880- a ribemonti szerződés
886- meghal I. Baszeleiosz . Utódja: VI. (Bölcs) Leó
893- Simeon uralma Bulgáriában ( -927 )
894- meghal Szvatopluk
895- Árpád átkel Vereckénél
899- európai kalandozások kezdete ( -970 )

X. század


900- a magyarok elfoglalják Pannóniát
900- megalakul a maják „Újbirodalma” ( -1450 )
905- az abbászidák visszaszerzik Egyiptomot ( -935 )
907- meghal Árpád
909- Észak-Afrika a Fátimida-dinasztia uralma alá kerül
911- kihal a Karolingok német ága
912- meghal Oleg,
912- meghal VI. (Bölcs) Leó
919- I. ( Madarász ) Henrik uralkodása ( -936 ), a szászok
a német trónon (-1024 )
925- megalakul a Horvát Királyság
927- meghal Simeon
933- I. Henrik legyőzi a magyarokat Merseburgnál
936- meghal I. Henrik. Utódja I. Ottó
944- „Bíborbanszületett” ( VII. ) Konstantin uralkodása
945- Irakban és Iránban a Bujidák ( perzsák ) uralma
955- a magyarokat megverik Augsburgnál
958- a magyarok Bizáncot ostromolják
962- Német-Római Császárság megalakulása.
I. Ottó lesz a császár
963- Az első jelentős kolostor
965- Harald dán uralkodó felveszi a kereszténységet
966- A lengyel Mieszkó Rómához csatlakozik
970- a magyarokat megverik Bizáncnál
970- Géza fejedelem kerül a magyar trónra
973- meghal I. Ottó . Utódja II. Ottó
980- a toltékok megalapítják Tulát
980- I. Vlagyimir uralkodása
982- Vörös Erik Grönlandon
987- Capet Hugó kerül a francia trónra . A Karoling -
dinasztiát felváltja a Capeting-dinasztia ( -1328 )
988- I. Vlagyimir felveszi a keresztény hitet
992- I. Boleslav lengyel fejedelem uralkodása
993- Delhi alapítása
995- Olaf svéd király felveszi a keresztény hitet
997- meghal Géza fejedelem. Utódja I. István ( -1038 )

XI. század


1000 körül- a vikingek Amerikába kóborolnak
1000- I. Istvánt királlyá koronázza II. Szilveszter pápa
1002- II. Henrik uralkodásának kezdete (-1024 )
1008- Olaf svéd király lesz ( 995-1022 )
1015- meghal I. Vlagyimir
1018- Nagy Knut uralkodása
1019- Bölcs Jaroszlav uralkodásának kezdete ( -1054 )
1024- meghal II. Henrik . Utódja II. Konrád ( -1039 )
1024- trónra kerül I. ( Vitéz ) Boleslav lengyel király
1025- meghal I. Boleslav
1030- II. Konrád megtámadja a Magyar Királyságot
1031- a tibeti tangutok létrehozzák Hsziahszia államot
( -1227 )
1032- a Burgund Királyság a Nyugat-Római Birodalom
része lesz
1035- meghal Knut
1038- meghal I. István. Utódja Orseolo Péter lesz
1041- a Cseh Királyság német hűbér lesz
1041- Kínában feltalálják a betűnyomtatást
1041- Aba Sámuel a magyar trónon
1042- normann uralom dél-Itáliában
1046- meghal Orseolo Péter I. András kerül a trónra
1048- Tunisz elszakad a Fátimida-dinasztiától ( -1160 )
1054- meghal Bölcs Jaroszlav. Végleges szakadás
a két egyház között.
1055- Szeldzsuk uralom Bagdadban
1056- IV. Henrik német-római császár lesz ( - 1105 )
1059- lateráni zsinat
1060- meghal I. András utóda I. Béla
1061- a normannok meghódítják Szicíliát
1061- Almoravida-dinasztia uralkodásának kezdete
1063- meghal I. Béla
1064- Salamon kerül a magyar trónra
1066- Hódító Vilmos elfoglalja az Angol Királyságot
1071- Manzikert mellett a szeldzsukok legyőzik a
bizánci császárt
1073- VII. Gergelyt válasszák pápának ( -1085 )
1075- VII. Gergely és a Római Birodalom között
invesztúra harc kezdődik ( -1122 )
1076- az Almoravidák leigázzák Ghánát és muszlim
hitre térítik a lakosságot.
1076- IV. Henrik megfosztja VII. Gergely pápát a
hatalmától, válaszul a pápa kiátkozza.
1077- IV. Henrik megalázkodik a pápa előtt.
1077- A szeldzsukok elfoglalják Palesztinát és Jeruzsálemet
1077- meghal I. Géza. Utódja Szent László ( -1095 )
1081- I. Alexiosz Komnenosz a Komnenosz-dinasztia
megalapítója lép a bizánci trónra ( -1118 )
1082- az Almoravidák elfoglalják Algírt ( -1152 )
1083- I. István és fia Imre, valamint Gellért püspök
szentté avatása
1085- VI. Alfonz, León és Kasztília királya elfoglalja
a móroktól Toledót.
1085- a szeldzsukok elfoglalják Szíriát és Antiochiát
1085- meghal VII. Gergely pápa
1087- meghal Hódító Vilmos
1091- a horvát Tirpinirek kihalása után Szent László
fia Álmos herceg lép a Horvát Királyság
trónjára.
1095- meghal Szent László . Utódja
I. (Könyves) Kálmán ( -1116 )
1096- az első keresztes hadjáratok ( -1099 )


XII. század - az aztékok benyomulnak Közép-Amerikába


1102- Könyves Kálmánt horvát királlyá választják
1105- V. Henrik lemondatja IV. Henriket ( -1125 )
1116- meghal Könyves Kálmán . Utódja II. István
1122- A wormsi konkordátum V. Henrik és II. Callixtus pápa
között az invesztitúra jogok gyakorlásáról
1125- meghal V. Henrik
1127- a szicíliai királyság felemelkedése
1130- megalakul a Szicíliai Királyság
1131- meghal II. István. Utódja II. ( Vak ) Béla (-1141)
1138- III. Konrád személyében a Hohenstauf -dinasztia
lép trónra a Nyugat-Római Birodalomban ( -1254 )
1139- megalakul a Portugál Királyság
1141- II. Béla halála után II. Géza kerül a magyar trónra
1147- az Almohád-dinasztia uralma Marokkóban
és Líbiában
1147- a Welf -dinasztia uralma Angliában. Oroszlán
Henrik II. keresztes hadjárata ( -1149 )
1150 körül- Nigéria déli részén városállamok alakulnak ki
1151- Nemanja István megalapítja a Szerb Királyságot
1152- meghal II. Konrád. Utódja I. ( Barbarossa ) Frigyes
1154- II. Henrik, Anjou grófja, a Plantagenet- dinasztia
tagjaként kerül az angol trónra ( -1189 )
1155- Írországot a pápa az angol királynak adja
1156- Ausztria a Nyugat-Római Birodalom része lesz
1157- a Szeldzsuk Szultánság széthullása
1162- I. ( Barbarossa ) Frigyes lerombolja Milánót
1162- meghal II. Géza utódja III. István
1170- II. Henrik angol király kivégezteti Becket
Tamás canterbury érseket
1172- III. Béla kerül a magyar trónra
1176- Barbarossa Frigyes veresége III. Sándor pápától
1180- megalakul a Szerb Fejedelemség
1180- II. Fülöp Ágost lép a francia trónra ( -1223 )
1185- kihal a Komnénosz-dinasztia.
Utód: Angelosz-dinasztia. Szétesik a bizánci állam
1189-92 III. keresztes háború
1189- meghal II. Henrik.
Utódja Oroszlánszívű Richárd
1190- meghal Barbarossa Frigyes Utódja VI. Henrik
1192- a Kamakura-kor Japánban
1196- meghal III. Béla. Utódja Imre (-1204)
1197- meghal VI. Henrik.
1198- III. Ince pápasága
1199- meghal Oroszlánszívű Richárd . Örököse Földnélküli János

XIII. század


1200 körül - kialakul a Mali Királyság
1201- a német lovagok megalapítják Rigát
1202- a IV. keresztes hadjárat
1204- a keresztesek elfoglalják Konstantinápolyt
1204- meghal Imre. Utódja III. László (-1205)
1205- II. András lép a magyar trónra
1206- Dzsingisz kán hatalomra kerül
1206- létrejön a Mameluk Szultánság ( -1526 )
1222- II. Frigyes trónra lépése
1222- II. András kiadja az I. Aranybullát
1223- meghal II. Fülöp Ágost , utódja VIII. Lajos
1226- meghal VIII. Lajos , utódja IX. Lajos ( -1270 )
1227- meghal Dzsingisz kán
1227- IX. Gergely lesz az új pápa
1228- meghal II. István szerb király
1231- IX. Gergely pápasága alatt teret nyer az inkvizíció
1235- meghal II. András utódja IV. Béla
1235- Julianus barát megtalálja Magna Hungariában az
ottmaradt magyar törzseket
1240- Batu kán elfoglalja Kijevet
1240- Alexander Nyevszkij legyőzi a svédeket
1241- a leignitzi csata
1241- a muhi csata
1245- I. Lyoni zsinat
1250- meghal II. Frigyes
1250- kihal az Ajjubida-dinasztia
1250- a mamelukok elfoglalják Egyiptomot
1250 körül- kialakul az inka kultúra
1253- II. Ottokár uralkodásának a kezdete (-1278)
1254- kihal a Hohenstauf -dinasztia. Az interregnum kora.
1258- a mongolok megdöntik az Abbászid kalifák
uralmát Bagdadban
1261- VII. ( Palailogosz ) Mihály trónra lépése
1265- III. Henrik és a parlament harca
1270- szétesik az Akszúmi Királyság, utódja Etiópia
1270- meghal IV. Béla utódja V. István
1272- Marco Polo megkezdi utazásait
1272- meghal V. István IV. ( Kun ) László lép a magyar
trónra
1272- I. Edward lép az angol trónra
1273- I. ( Habsburg ) Rudolf uralkodásának a kezdete
1274- II. Lyoni zsinat
1278- a morvamezei csata
1278- meghal II. Ottokár
1279- Kubiláj kán legyőzi Szung államot. Megalapítja a
Jüan -dinasztiát
1282- Ausztria és Stájerország Habsburg birtok lesz
1282- Szicília elűzi az Anjoukat és az Aragon-ház
tulajdona lesz (szicíliai vecsernye).
1284- I. Edward Angliához csatolja Walest
1285- IV. ( Szép ) Fülöp lép a francia trónra ( -1314 )
1288- Oszmán lép a török trónra
1289- életbe lép a Velencei Köztársaság alkotmánya
1290- meghal IV. ( Kun ) László
1290- III. András lép a trónra. A kiskirályok kora
1291- meghal I. ( Habsburg ) Rudolf

XIV. század


1301- meghal III. András, kihal az Árpád-ház

1301- Vencel cseh trónörököst választják magyar királlyá
1307- Károly Róbert uralkodása, az Anjou-ház kerül
hatalomra
1302- IV. Bonifác pápa összetűzésbe kerül IV. Fülöppel
1307- meghal I. Edward
1307- II. Edward uralkodásának kezdete
1308- VII. Henrik Luxemburg-dinasztia trónra lépése
1309- V. Kelemen pápa lesz
1311- a viemei zsinat
1313- meghal VII. Henrik
1314- kettős királyválasztás. Habsburg ( Szép ) Frigyes
IV. Wittelsbach Lajos
1314- meghal IV. ( Szép ) Fülöp
1320- Ulászló lengyel király trónra lépése ( -1333 )
1322- Wittelsbach (Bajor) Lajos győz a királyválasztáson
1325- Kalita Iván trónralépése
1325- aztékok Tenochtitlánban
1326- oszmán-török hódítások Kis-Ázsiában.
Meghal Oszmán
1327- meghal II. Edward . III. Edward követi a trónon
1328- kihal a Capeting-dinasztia, a Valois-dinasztia követi
őket a francia trónon
1331- Dusán István szerb király uralkodása (-1377)
1333- III. ( Nagy ) Kázmér lengyel király trónra lépése
1335- visegrádi találkozó a cseh, lengyel és a magyar
uralkodókkal
1336- a Sikaga-korszak Japánban
1339- kitör a százéves háború
1341- meghal Kalita Iván
1342- meghal Károly Róbert. Utódja I. ( Nagy ) Lajos
1347- 53 kitör a pestisjárvány
1347- IV. Károly nyugat-római és cseh király lesz
1351- az ősiség törvénye
1354- az oszmán-törökök a Balkánon
1355- meghal Dusán István Szétesik a Szerb Birodalom.
1356- a német aranybulla kiadása
1356- a Poitiers-i csatában az angolok legyőzik a franciákat
1360- Chimu birodalom Peruban ( -1463 )
1361- a törökök elfoglalják Hadrianapoliszt (Drinápoly)
1364- V. ( Bölcs ) Károly uralkodása (-1380 )
1368- a Ming-dinasztia uralkodása Kínában (-1644 )
1370- meghal III. ( Nagy ) Kázmér
1370- Timur Lenk uralkodásának kezdete (-1405 )
1377- meghal III. Edward . Utódja II. Richárd
1378- meghal XI. Gergely pápa. Megkezdődik az
egyházszakadás
1378- meghal IV. Károly
1378- a ciompi felkelés Firenzében
1380- Timur Lenk meghódítja Perzsiát
1380- meghal V. ( Bölcs ) Károly
1381- Wat Tyler féle parasztlázadás
1382- meghal I. ( Nagy ) Lajos magyar király. Mária
követi a trónon.
1386- a Jagellók uralkodásának kezdete
1386- I. Ulászló lengyel király lesz
1387- Luxemburgi Zsigmond trónra kerülése
1389- a rigómezei csata
1391- meghal I. Tvrtko bosnyák király
1392- a Li-dinasztia uralma Koreában
1396- a nikápolyi csata
1395- Timur Lenk legyőzi az Arany Hordát
1397- dán-svéd-norvég perszonálunió
1399- megbukik II. Richárd , a Plantagenet-dinasztiát
a Lancester-ház váltja fel. IV. Henrik kerül az
angol trónra.

XV. század


1402- az ankarai csatában Timur legyőzi Bajezid szultánt
1405- meghal Timur Lenk
1407- Európa első bankja Genovában
1410- Luxemburgi Zsigmond lesz a Nyugat-Római
Birodalom uralkodója (-1437 )
1413- meghal IV. Henrik, utóda: V. Henrik
1414- a konstanzi zsinaton Husz Jánost máglyahalálra ítélik
1416- megkezdődik a portugál terjeszkedés
1419- megkezdődnek a huszita háburúk
1421- meghal V. Henrik a Plantagenet -házból
1421- VI. Henrik kerül az angol trónra
1431- Jeanne d’Arc máglyahalála
1433- Luxemburgi Zsigmond császár lesz
1437- a Budai Nagy Antal féle parasztfelkelés
1437- meghal Luxemburgi Zsigmond
Utódja Habsburg Albert (-1439)
1439- meghal Habsburg Albert
1440- az Azték Birodalom megerősödése
1440- III. (Habsburg) Frigyes kerül a trónra (-1493)
1444- a várnai csata. Meghal I. Ulászló
1445- Gutenberg első nyomtatott könyve
1446- Hunyadi János lesz Magyarország kormányzója
1447- IV. Kázmér lengyel uralkodó trónra lépése
1452- Leonardo da Vinci születése
1453- véget ér a százéves háború
1453- a törökök elfoglalják Bizáncot
1455- kitör a rózsák háborúja
1456- a nándorfehérvári csata
1456- meghal Hunyadi János
1458- Hunyadi Mátyás lép a magyar trónra (-1490 )
1459- a törökök elfoglalják Szerbiát
1461- XI. Lajos uralkodása (-1483 )
1461- VI. Henrik halálával kihal a Lancester-ház
1461- a York-ház kerül Anglia élére. IV. Edward lesz
a király
1462- III. Iván kerül az orosz trónra (-1505 )
1466- Merész Károly burgundi herceg uralkodása (-1477)
1467- Onin-korszak Japánban (-1477 )
1469- kialakul az egységes spanyol állam
1469- Lorenzo Medici lesz Firenze kormányzója
1471- megkezdődik a Sixtus-kápolna építése
1471- II. Ulászló cseh király lesz
1471- kiirtják a Lancester -házat. Utódjuk a York-ház
1477- Hunyadi Mátyás hadat üzen III. Frigyesnek.
1478- a spanyol inkvizíció fénykora
1479- V. Ferdinánd kerül a spanyol trónra. Létrejön a
Spanyol Királyság.
1479- a kenyérmezei csata
1483- meghal XI. Lajos
1483-meghal IV. Edward. III. Richard kerül az angol trónra
1485- Mátyás elfoglalja Bécset
1485- a Yorkokat a Tudorok váltják fel az angol trónon
1487- Hunyadi Mátyás fegyverszünete III. Frigyessel
1487- Bartolomeu Diaz megkerüli a Jóreménység fokát
1490- meghal Hunyadi Mátyás . Utódja II. Ulászló
1492- meghal Lorenzo Medici
1492- Kolumbusz elindul felfedező útjára
1492- V. Ferdinánd kiűzi Európából az arabokat
1493- I. Miksa uralkodása (-1519 )
1494- a spanyolok és a portugálok megkötik a tordesillasi szerződést
1498- XII. Lajos uralkodása
1498- Vasco da Gama és Amerigo Vespucci felfedező útjai

XVI. század


1500- megalakul az első üzbég állam
1500- Cabral felfedezi Brazíliát
1502- a Szafavida-dinasztia uralma Perzsiában
1503- II. Gyula pápasága (-1513 )
1503- a portugálok elfoglalják Zanzibárt
1505- III. Vaszilij trónra lépése (-1533 )
1505- az első portugál település Mozambikban
1506- I. Zsigmond kerül a lengyel trónra (-1548 )
1508- I. Izmáil trónra kerülése (-1524 )
1509- VIII. Henrik lép az angol trónra
1512- I. Szelim a török trónon
1513- meghal II. Gyula pápa. utódja X. Leó lesz
1514- Dózsa György féle felkelés
1515- meghal XII. Lajos. Utódja I. Ferenc (-1547 )
1516- meghal II. Ulászló . II. Lajos követi a trónon
1516- meghal V. Ferdinánd
1516- V. Károly lesz a spanyol király (-1556 )
1517- Luther Márton kifüggeszti 95 tételét
1518- a portugáloké lesz Ceylon
1519- meghal I. Miksa, utódja V. Károly (-1556 )
1519- Magellán útnak indul
1519- Cortez Mexicóban
1520- meghal I. Szelim. II. Szulejmán az utód (-1560)
1521- I. Ferdinánd lesz az osztrák uralkodó
1521- meghal X. Leó pápa
1525- V. Károly legyőzi I. Ferencet
1525- Brandenburgi Albrecht
1526- a speyeri gyűlés
1526- meghal II. Lajos a mohácsi csatában
I. Ferdinánd követi a trónon (-1564 )
1530- a johanniták megalapítják Máltát
1531- Pizarro leigázza az inka birodalmat (-1533 )
1533- VII. Kelemen pápa kiközösíti VIII. Henriket
1533- meghal III. Vaszilij. Utódja IV. ( Rettegett ) Iván
1534- Loyola szent Ignác munkássága
1534- Jacques Cartier felfedezi Kanadát
1535- Kolumbia meghódítása ( Quegada )
Argentína, Uruguay, Paraguay, gyarmatosítása
1536- Kálvin János Institutiojának megjelenése
1536- Buenos Aires alapítása
1538- Szapolyai és I. Ferdinánd aláírják a váradi békét
1538- Magyarország két részre szakad
1539- a spanyolok Floridában
1541- Kálvin János vezette reformáció elterjedése
1541- a törökök elfoglalják Budát. Az ország három
részre szakad
1542- reinkvizíció a reformáció ellen.
1542- portugál kereskedők Japánban
1542- Xavéri szent Ferenc
1543- Kopernikusz kiadatja helocentrikus tanait
1545- a tridenti zsinat
1546- meghal Luther Márton
1547- IV. ( Rettegett ) Iván orosz cár lesz
1547- meghal VIII. Henrik utódja VI. Edward lesz
1547- meghal I. Ferenc francia király,
utódja II. Henrik
1547- a törökök elfoglalják Mezopotámiát,
és a Kaukázust
1548- meghal I. Zsigmond, fia II. Zsigmond követi
a trónon
1549- Xavéri szent Ferenc Japánban
1551- János Zsigmond lemond a magyar trónról
1553- meghal VI. Edward
1553- I. ( Katolikus ) Mária az angol trónon (-1558 )
1555- létrejön az augsburgi vallásbéke
1556- lemond V. Károly . Utódja II. Fülöp
1556- Akbar sah nagymogul uralkodása (-1605 )
1556- János Zsigmond erdélyi fejedelem lesz
1557- a portugálok elfoglalják Macaut
1558- meghal I. ( Katolikus ) Mária . Utódja I. Erzsébet
1559- meghal II. Henrik
1559- II. Ferenc kerül a francia trónra (-1560)
1560- meghal II. Ferenc, utóda IX. Károly
1561- Stuart Mária kerül a skót trónra
1564- meghal I. Ferdinánd . Utódja II. Miksa (-1576 )
1564- meghal Kálvin János
1565- a spanyolok megalapítják Rio de Janeirót
1566- a szigetvári viadal. Meghal II. Szulejmán
1567- Alba herceg (-1573 )
1568- a drinápolyi béke
1570- speyeri szerződés János Zsigmond és II. Miksa között
1571- a törökök elfoglalják Ciprust
1571- a spanyolok megalapítják Manilát
1571- meghal János Zsigmond . Utódja Báthori István
1572- Szent Bertalan-éji mészárlás
1572- meghal II. Zsigmond lengyel király
1573- a Muromacsi-korszak vége
1574- meghal IX. Károly
1576- I. Rudolf trónra lépése
1577- Francis Drake körülhajózza a Földet (-1580 )
1580- spanyol-portugál perszonálunió
1582- XIII. Gergely naptárreformja
1584- az első angol település Virginiában
1584- meghal IV. ( Rettegett ) Iván
1586- meghal Báthori István . Báthori Zsigmond az utód
1587- I. Erzsébet kivégezteti Stuart Máriát
1588- Drake és Raleigh legyőzi a spanyol Armadát
1593- angol-ellenes felkelés Ulsterban (-1601 )
1593- kitör a tizenötéves háború (-1606 )
1594- IV. Henrik kerül a francia trónra (-1610)
a Bourbonok kerülnek uralomra
1598- kihal a Rurik-dinasztia
1598- IV. Henrik vallásszabadságot ad a hugenottáknak.
Véget ér a polgárháború Franciaországban.
1598- a nantesi ediktum
1598- meghal II. Fülöp spanyol király. Uralkodása alatt
éri el a spanyol birodalom a legnagyobb kiterjedését.
1599- Báthori Zsigmond lemondása után Báthori András bíborost választják Erdély fejedelmévé. Mihály
havasalföldi vajda legyőzi Báthorit és megszállja Erdélyt.

XVII. század


1600- felkelés Mihály ellen
1600- Giordano Brunót megégetik Rómában
1601- meghal Mihály. Báthori Zsigmond visszatér Erdélybe
1602- a holland Kelet-Indiai Társaság megalapítása
1602- a török-perzsa háborúban a perzsák elfoglalják a
Kaukázus vidékét, Kurdisztánt és Mezopotámiát
1602- Báthori Zsigmond végleg távozik Erdélyből, amely
I. Rudolf uralma alá kerül.
1603- a törökök Székely Mózes lesz Erdély fejedelme
1603- meghal I. Erzsébet Uralkodása az Angol Királyság
fénykora utódja: I. Jakab
1603- Japánban a Tokugava-dinasztia lép a trónra.
Edo ( Tokio ) lesz az új főváros.
1604- megkezdődik Kanada gyarmatosítása
1604- kitör a Bocskai-féle Habsburg-ellenes szabadságharc
1605- Bocskai István lesz Erdély fejedelme
1605- meghal Akbar sah a Nagymogul Birodalom
királya
1606- aláírják a bécsi békét. Meghal Bocskai István
1606- a zsitvatoroki béke megkötése
1606- az Új-Hebridák felfedezése. A spanyol Torres útja
bebizonyítja, hogy Új-Guinea sziget. Holland
hajósok megkezdik Ausztrália é-i, ny-i és déli
partjainak feltérképezését (-1644 )
1607- Jamestown alapítása Észak-Amerikában
1607- Rákóczi Zsigmond lesz Erdély fejedelme (-1608 )
1608- a franciák megalapítják Quebecet
1608- a pozsonyi országgyűlés törvénybe iktatja a szabad
vallásgyakorlást.
1608- II. Mátyás lesz a magyar király, Báthori Gábor
erdélyi fejedelem(-1613 )
1609- létrejön a független Hollandia
1609- lezárul a németalföldi szabadságharc
1609- az angolok 100 000 skót protestánst telepítenek le
Ulsterben
1610- megölik IV. Henriket. Utódja XIII. Lajos,
helyette anyja Medici Mária kormányoz
1610- jezsuiták Paraguayban
1611- II. Gusztáv Adolf lép a svéd trónra
1612- I. Rudolf halála után II. Mátyás lesz a német-római
császár
1613- a Romanov-dinasztia kerül az orosz trónra (-1917)
1613- Bethlen Gábor lesz Erdély fejedelme (-1629 )
1614- a Francia Királyságban feloszlatják a rendi gyűlést.
1789-ig nem hívják össze.
1616- Nurhacsi megalapítja a mandzsu Csing-dinasztiát
1616- Pázmány Péter lesz az esztergomi érsek (-1637 )
1618- a cseh rendek harcot kezdeményeznek a bécsi
udvar ellen
1618- megkezdődik a harmincéves háború (-1648 )
1619- a hollandok megalapítják Batáviát
1619- II. Ferdinánd lesz a magyar király (-1637 ).
Bethlen Gábor hadjáratot indít ellene.
1620- Bethlen a csehek oldalán bekapcsolódik a harmincéves
háborúba. Bethlent a magyar országgyűlés magyar királlyá
koronázza
1621- a nikolsburgi béke II. Ferdinánd és Bethlen Gábor között.
Bethlen lemond a magyar trónról
1623- Bethlen újabb hadjárata II. Ferdinánd ellen
1624- Richelieu bíboros államminiszter lesz (-1642 )
1625- meghal I. Jakab. Utódja I. Károly (-1649 )
1626- a hollandok megalapítják New-Amszerdamot
1626- Bethlen harmadik hadjárata II. Ferdinánd ellen
1627- a szőnyi béke II. Ferdinánd és a török szultán között
1629- a Dán Királyság kiválik a harmincéves háborúból
1629- meghal I. Abbász perzsa sah
1629- meghal Bethlen Gábor . Utódja özvegye:
Brandenburgi Katalin
1630- II. Gusztáv Adolf beavatkozik a harmincéves háborúba
1630- I. Rákóczi Ferenc lesz Erdély fejedelme
1631- protestáns győzelem a breitenfeldi csatában.
Fordulat a harmincéves háború menetében
1632- a lützeni csatában elesik II. Gusztáv Adolf
1634- megölik Wallensteint, a császári csapatok
főparancsnokát
1635- a svédek kilépnek a harmincéves háborúból
A franciák belépnek.
1637- a skótok felkelése
1637- Korea a mandzsu Csing -dinasztia hűbérese lesz
1637- III. Ferdinánd lesz a magyar király (-1657 )
1638- Japánban betiltják a kereszténységet
1639- az angolok megalapítják Madrast
1639- a japánok megtiltják kikötőik használatát
külföldi hajóknak
1640- I. Károly 1629 óta először hívja össze
a parlamentet. A polgári forradalom kezdete
1640- a portugálok lerázzák a spanyol uralmat. Megszűnik
perszonálunió. A Braganca család kerül hatalomra.
1640- Frigyes Vilmos lesz Brandenburg választófejedelme
1641- az írek fellázadnak az angol uralom ellen (-1650 )
1641- a hollandok megszerzik a portugáloktól Malakkát
1642- Tasman felfedezi a Van Diemen földet (Tasmánia),
és Új-Zéland északi részét
1642- az angol király és a parlament harca kiélesedik
1643- meghal XIII. Lajos
1643- a négy éves XIV. Lajos kerül a francia trónra. A
tényleges hatalom Mazarin bíboros kezébe kerül
1643- Tasman felfedezi a Tonga és a Fidzsi-szigeteket.
1644- Cromwell legyőzi a királypártiakat
1644- meghal az utolsó Ming császár. A Csing-dinasztia
kerül hatalomra Kínában (-1911 )
1644- I. Rákóczi György hadjárata III. Ferdinánd ellen
1645- újabb parlamenti győzelem Nasebynél
1645- a linzi béke biztosítja a protestánsok
vallásszabadságát
1645- véget ér a viszály az Erdélyi Fejedelemség
és III. Ferdinánd között.
1646- I. Károly a skótokhoz menekül, akik kiadják
a Parlamentnek
1648- a pretoni csatában Cromwell legyőzi a skótokat
1648- a vesztfáliai béke véget vet a harmincéves háborúnak
1649- kivégzik I. Károlyt. Kikiáltják a köztársaságot,
véget ér a polgári forradalom
1650- Cromwell leveri az írek lázadását
1651- a Cromwell -féle hajózási törvény előjogokat
biztosít az angoloknak Hollandiával szemben, emiatt
háború tör ki (-1654 )
1652- Kaapstadt holland gyarmat alapítása Dél-Afrikában
1653- az abszolutizmus győzelme Franciaországban
1653- Cromwell Lord Protectorrá nevezik ki
1654- az angolok győznek a kereskedelmi háborúban
1655- az angolok elfoglalják Jamaicát a spanyoloktól
1656- a hollandok kiűzik a portugálokat Ceylonról
1657- I. Lipót lesz a magyar király (-1705 )
1658- török támadások Erdély ellen
1658- meghal Cromwell
1658- a svédek megszerzik a mai Svédország déli részét
1658- meghal Dzsakán sah. Utódja Aurangzeb (-1707 )
1659- lezárul a spanyol-francia háború.
1659- Vegbadzsa, Dahomey alapítója trónra lép (-1680)
1660- meghal II. Rákóczi György.
1660- Anglia újra királyság lesz. II. Károly az uralkodó
1661- meghal Mazarin bíboros. XIV. Lajos átveszi az
ország irányítását. Colbert lesz a pénzügyminiszter
1661- Apafi Mihályt választják Erdély fejedelmévé
1661- Bombay angol kézre kerül
1662- Kang-hszi lép a császári trónra Kínában (-1723 )
1663- Zrínyi téli hadjárata
1664- II. angol-holland tengeri háború (-1667 )
1666- Londont tűzvész pusztítja el
1666- Habsburg-ellenes összeesküvés. Wesselényi, Zrínyi Péter
1667- francia-spanyol háború (-1668 )
1668- kirobban a doni kozákok felkelése (-1671 )
1669- a törökök elfoglalják Krétát a velenceiektől
1670- a franciák megszállják Lotharingiát
1670- megkezdődik az I. Rákóczi Ferenc vezette felkelés
1671- Moszkvában kivégzik a kozák vezetőket
1672- III. Angol-holland tengeri háború
1672- a kuruc mozgalom kezdete
1672- XIV. Lajos megtámadja Hollandiát (-1678 )
1674- Sobieski Jánost választják lengyel királlyá (-1696 )
1676- meghal Alekszej orosz cár
1676- meghal I. Rákóczi Ferenc
1680- Elzász a Nyugat-Római Birodalomtól a Francia
Királysághoz kerül
1680- meghal Vegbadzsa Dahomey alapítója
1681- a soproni országgyűlés helyreállítja a rendi
intézményeket, és a szabad vallásgyakorlást
1682- a Mississippi völgye Louisana néven francia
gyarmat lesz
1683- a törökök sikertelen hadjárata Bécs ellen
1683- a mandzsu Csing-dinasztia elfoglalja Tajvant
1683- a császári csapatok megkezdik a törökök kiűzését
1684- létrejön a Szent Liga
1685- meghal II. Károly
1685- II. Jakab személyében ismét katolikus király lesz
Angliában
1685- XIV. Lajos visszavonja a nantesi ediktumot
1685- az angolok kereskedelmi telepet hoznak létre
Kantonban
1685- Johann Sebastian Bach születése
1685- Georg Friedrich Handel születése
1685- Thököly fejedelemségének bukása
1686- Buda visszafoglalása
1687- a magyar országgyűlés lemond a királyválasztás
jogáról, és elismeri a Habsburgok örökösödési
jogát
1688- meghal Frigyes Vilmos. Utódja III. Frigyes
1688- a „dicsőséges forradalom elűzi II. Jakabot. Utódja
III. (Orániai) Vilmos (-1702 )
1688- Pfalz birtoklásáért harc robban ki a Nyugat-Római
Birodalom és Franciaország közt (-1697 )
1688- I. Péter lép az orosz trónra (-1725 )
1689- kínai-orosz határmegállapodás. Az Amur a
határfolyó.
1690- felszámolják az Erdélyi Fejedelemséget
1691- a mongol fejedelemségek elismerik a
mandzsu uralmat
1695- Asanti állam alapítása
1696- I. Péter elfoglalja Azovot
1696- meghal Sobieski János
1697- I. Frigyes Ágostot II. Ágost néven lengyel
királlyá választják (-1733 )
1697- Savoyai Jenő vezette császári csapatok döntő
győzelmet aratnak a törökök felett Zentánál
1697- kuruc felkelések
1697- XII. Károly kerül a svéd trónra

XVIII. század


1700- II. Károly halálával kihal a Habsburgok spanyol ága
1700- az Orosz Cárság és a Dán Királyság hadat üzen a
svédeknek megkezdődik az északi háború
1701- megkezdődik a spanyol örökösödési háború (-1714)
1701- II. Rákóczi Ferenc letartóztatása, majd szökése
1702- III. Frigyes, I. Frigyes néven porosz király lesz
1703- kirobban a Rákóczi-szabadságharc
1703- I. Péter megalapítja Szentpétervárt
1704- II. Rákóczi Ferenc lesz Erdély fejedelme
1704- I. Frigyes Ágost bekapcsolódik az északi háborúba
1704- az angolok elfoglalják Gibraltárt
1705- meghal I. Lipót . I. József lesz a magyar király
1706- XII. Károly legyőzi I. Frigyes Ágostot
1707- meghal Aurangzeb nagymogul
1707- a Habsburg-ház trónfosztása Ónódon
1711- Thomas Newcomen feltalálja az atmoszférikus
gőzgépet
1711- szatmári béke
1711- meghal I. József utódja III. Károly
1713- meghal I. Frigyes utódja I. Frigyes Vilmos (-1740)
1713- Pragmatica Sanctio
1713- II. Viktor Amadé Savoya királya lesz
1713- véget ér a spanyol örökösödési háború.
1714- létrejön az utrechti béke
1714- létrejön a rastatti béke
1714- I. György személyében a Hannover-ház kerül
hatalomra
1715- meghal XIV. Lajos utódja XV. Lajos (-1774)
1717- Savoyai Jenő visszafoglalja Belgrádot
1718- meghal XII. Károly
1718- a franciák megalapítják New Orleanst
1719- a Svéd Királyság különbékét köt mindenkivel
1720- a spanyolok elfoglalják Texast
1720- II. Rákóczi Ferenc Rodostóba emigrál
1721- véget ér az északi háború. Megkötik a nystadti békét
1722- a holland Roggeveen felfedezi a Húsvét-szigeteket
1722- a magyar és az erdélyi rendek elfogadják
a Pragmatica Sanctio-t
1725- meghal I. Péter
1727- meghal I. György utódja fia II. György
1733- meghal II. Ágost
1735- Abraham Derby kidolgozza a kokszos vasolvasztást
1735- orosz-török háború kezdődik. Belépnek
a Habsburgok is
1736- Csien-lung lesz Kína császára (-1796)
1736- meghal II. Rákóczi Ferenc
1738- II. Frigyes Ágost lesz Lengyelország királya
1739- Nadir sah elveri a Nagymogul Birodalom
hadseregét, és elfoglalja Delhit.
1740- meghal I. Frigyes Vilmos, utódja II. (Nagy) Frigyes
1740- meghal III. Károly, Mária Terézia kerül a Habsburg trónra
1740- VII. Károly néven Károly Albert lesz a német-római császár
1745- Lotharingiai Ferenc lesz a német-római császár
1747- meghal Nadir sah, birodalma szét hullik
1747- az afgán törzsekből létrejön Afganisztán
1750- Mongólia és Kelet-Türkesztán kínai kézre kerül
1751- Párizsban megjelenik a francia Enciklopédia
első kötete
1756- szövetséget köt Mária Terézia és XV. Lajos
1756- megkezdődik a francia-angol hétéves háború
1757- elindul India brit gyarmatosítása
1759- a poroszok vereséget szenvednek az
osztrák-orosz seregtől
1759- a Tarim-medence Kína fennhatósága alá kerül
1760- az osztrák-orosz seregek elfoglalják Berlint
1760- a portugálok megalapítják a Brazil Alkirályságot
1760- III. György lép az angol trónra
1761- a hétéves háborúban a britek elfoglalják Pondichéryt
1761- az afgánok elfoglalják Delhit
1762- II. Katalin lesz az orosz cárné (-1796)
1763- véget ér a hétéves háború. Visszatér az 1756-os
status quo
1763- a britek megszerzik Indiát, Kanadát, Floridát,
Louisana spanyol kézre kerül
1764- meghal II. Ágost .
1764- James Hargraves megszerkeszti az első fonógépet
1764-65- országgyűlés kezdődik Pozsonyban
1765- meghal Lotharingiai Ferenc, II. József lesz a
német-római
társuralkodóvá teszi meg.
1765- Magyarországon elkezdődik a felvilágosult abszolutizmus
1765- Erdély nagyfejedelemség lesz
1766- Lotharingia a Francia Királysághoz kerül
1767- Mária Terézia úrbéri rendelete
1767- a jezsuitákat kiűzik Dél-Amerikából
1767- az angol Wallis felfedezi Tahitit
1768- a törökök hadat üzennek Oroszországnak (-1774)
1768- a Genovai Köztársaság eladja Korzikát
Franciaországnak
1768- mameluk lázadás a török uralom ellen (-1770)
1769- James Watt szabadalmaztatja első gőzgépét
1769- Csien-lung győzelme a burmaiak felett
1769- James Cook befejezi Új-Zéland felfedezését
1770- James Cook végighajózik Ausztrália mentén
1773- XIV. Kelemen pápa feloszlatja a jezsuita rendet
1773- a mamelukok lesznek Egyiptom tényleges urai
1773- a bostoni „teadélután”
1774- meghal XV. Lajos utódja XVI. Lajos (-1792)
1774- Philadelphiában elfogadják az Emberi Jogok
Nyilatkozatát
1774- James Cook felfedezi Új-Kaledóniát
1775- kezdetét veszi a függetlenségi háború
Észak-Amerikában George Washington vezetésével
1776- a 13 gyarmat elfogadja a Függetlenségi
Nyilatkozatot létrejön az Amerikai Egyesült
Államok
1777- a Ratio Educationis szabályozza a magyar közoktatást
1778- Nagy-Britannia hadat üzen Franciaországnak
1779- James Cook-ot harmadik útján megölik
1779- véget ér a bajor örökösödési háború
1779- Fiumét visszacsatolják a Magyar Királysághoz
1780- meghal Mária Terézia utódja II. József
1781- a brit csapatok leteszik a fegyvert Yorktown-nál.
Véget ér a függetlenségi háború.
1783- a párizsi békében Nagy-Britannia elismeri az
Egyesült Államokat
1783- Oroszország annektálja a Krími-félszigetet
1783- Montgolfier fivérek első felszállása hőlégballonnal
1785- II. József jobbágyrendelete
1786- meghal II. Frigyes utódja II. Frigyes Vilmos
1786- a spanyolok befejezik Kalifornia meghódítását
1787- kitör a háború Törökország és Oroszország között
1788- megérkeznek az első fegyencek a mai Sydneyben
1789- George Washington lesz az USA első elnöke
1789- 1614 óta összeül a rendi országgyűlés
Franciaországban. A Bastille ostromával megkez-
dődik a francia forradalom. A Nemzetgyűlés

elfogadja az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatát
1790- meghal II. József. Utód II. Lipót (-1792)
1790- kitör a haitii forradalom
1791- a Francia Királyság alkotmányos monarchia lesz
1792- meghal II. Lipót utódja I. Ferenc lesz (-1835)
1792- a franciák hadat üzennek a Habsburgoknak
1793- kivégzik XVI. Lajos francia királyt
1794- Kosciuszko vezetésével orosz-ellenes felkelés
1794- Martinovics-féle jakobinus felkelés
1794- megbukik Robespierre jakobinus diktatúrája
1795- véget ér a francia forradalom
1975- Napóleon leveri a royalista felkelést
1795- kivégzik Martinovicsot
1796- Napóleon elfoglalja Dél-Itáliát
1796- meghal II. Katalin orosz cárné
1796- meghal Csien-lung. A Kínai Császárság bomlása
1797- meghal II. Frigyes Vilmos utóda III. Frigyes Vilmos
1798- Nelson legyőzi a franciákat Abu-kirinél
1799- Napóleon diktatúrát vezet be.

XIX. század


1801- Nagy-Britannia és Írország úniója
1801- Egyiptomban a franciák leteszik a fegyvert a briteknek
1801- I. Sándor lép az orosz trónra (-1825)
1801- Napóleon konkordátumot kényszrít VII. Pius pápára
1802- az amiensi béke
1803- orosz-perzsa háború
1803- újabb háború a franciák és a britek között
1804- Haiti kikiáltja függetlenségét
1804- Franciaországban megjelenik a Polgári Törvénykönyv
1804- Napóleon császárrá koronáztatja magát
1804- török-ellenes felkelés Szerbiában (-1813)
1804- I. Ferenc felveszi az osztrák császár rangot
1805- a trafalgari és az austerlitzi csata csata
1805- Mohamed Ali lesz Egyiptom főkormányzója
1805- a pozsonyi béke
1806-07- Napóleon bevonul Berlinbe és Varsóba
1808- a franciák benyomulnak Spanyolországba
1811- Paraguay és Uruguay elszakad Spanyolországtól
1812- Napóleon bevonul Moszkvába
1812- Kanada birtoklásáért háború robban ki az
Egyesült Államok és Nagy-Britannia között
1813- Mexicó önálló állam lesz
1813- a „népek csatája” Lipcsében
1814- Napóleon száműzetése
1814- XVIII. (Bourbon) Lajos lép a francia trónra
1814- Új-Hollandiából Ausztrália lesz
1815- Napóleon visszatér. A 100 napos uralom
1815- a waterloo-i csata
1815- megalakul a Szent Szövetség
1817- Milos Obrenovics lesz a szerbek fejedelme
1817- James Monroe lesz az U.S.A elnöke
1818- Simon Bolívar felszabadító harcai
1820- forradalmi megmozdulások Európában
1820- meghal III. György angol király
1821- kitör a görög szabadságharc (-1830)
1821- Bellingshausen expedíciója az Antarktiszra
1822- a felszabadított amerikai rabszolgák megalapítják
Libériát
1822- Horvátország ismét a Magyar Királyság része lesz
1825- meghal I. Sándor utódja I. Miklós
1825- Széchenyi István kezdeményezésére megalakul
az MTA
1825- a reformkor kezdete Magyarországon
1830- Lajos Fülöp lép a francia trónra
1830- létrejön az önálló Belgium
1830- meghal Simon Bolívar
1831- rabszolgalázadás tör ki Virginiában
1831- megalapítják a franciák az idegenlégiót
1831- meghal James Monroe
1832- kialakul a svájci kantonok szövetsége
1833- Chicago alapítása
1833- Nagy-Britannia elfoglalja a Falkland-szigeteket
1835- meghal I. Ferenc, V. Ferdinánd lesz a magyar király
1836- Texas elszakad Mexicótól
1837- Viktória kerül az angol trónra (-1901)
1837- a búrok letelepednek Natalban
1837- letartóztatják Kossuth Lajost
1838- a nagy pesti árvíz
1839- megkezdődik az ópiumháború Kínában (-1842)
1840- Új-Zéland brit gyarmat lesz
1840- meghal III. Frigyes Vilmos
1842- Karagyorgyevics Sándor lesz Szerbia fejedelme
1845- éhínség Írországban, tömeges kivándorlás
1845- Texas az Egyesült Államokhoz csatlakozik
1846- határháború Mexicó és az USA között
1847- a mormonok megalapítják Salt Lake City-t
1848- felkelés robban ki Palermóban és Nápolyban
1848- Londonban kiadják a Kommunista Kiáltványt
1848- kitör a pesti forradalom. Miniszterelnök Batthyány
1848- Berlint és Bécset is utoléri a forradalom
1848- I. Ferenc József kerül az osztrák és magyar trónra
1848- véget ér az USA és Mexicó háborúja. Kitör a
kaliforniai aranyláz
1849- a Habsburg-ház trónfosztása
1849- orosz segítséggel leverik a szabadságharcot.
Világosnál leteszik a magyarok a fegyvert,
kivégzik a 13 aradi vértanút

1850- Bach-korszak Magyarországon
1851- Louis Napóleon államcsínye
1851- kitör az aranyláz Dél-Kelet Ausztráliában
1851- Kínában kitör a mandzsuellenes tajping felkelés
1852- Louis Napóleon III. Napóleon néven császár lesz
1853- Törökország és Oroszország közt kitör a
krími háború
1854- Japán megnyitja kikötőit az amerikai hajók előtt
1855- meghal I. Miklós cár. Utódja II. Sándor (-1881)
1855- II. Theodor lesz Abesszínia császára (-1868)
1857- Indiában kitör a szipolylázadás
1858- Szerbiában az Obrenovics- dinasztia
kerül hatalomra
1859- a francia csapatok elfoglalják Saigont
1859- megkezdődik a Szuezi-csatorna építése (-1869)
1859- kitör az aranyláz Colorádóban
1860- Garibaldi Szicíliában partra száll
1860- II. Viktor Emánuel csapatai legyőzik a pápai sereget
1860- Abraham Lincoln lesz az USA elnöke (-1865)
1860- meghal Széchenyi István
1861- I. Vilmos lesz a porosz király (-1888)
1861- megalakul az Olasz Királyság II. Viktor Emánuel
lesz a király
1861- kitör az észak-déli háború az Egyesült Államokban
1862- létrejön a Román Fejedelemség
1862- Bismarck lesz Poroszország kancellárja
1863- a francia megszállók Habsburg Miksát császárrá
nevezik ki Mexicóban
1864- I. Ferenc József és Deák Ferenc párbeszéde a
kiegyezésről
1865- véget ér az amerikai polgárháború. Meghal Lincoln
1866- távíróösszeköttetés Európa és Amerika között
1867- lemond az utolsó Tokugava-sógun.
Véget ér a 800 éves sógunátus
1867- megalakul gróf Andrássy Gyula kormánya.
Létrejön a kiegyezés. A birodalom neve
Osztrák-Magyar Monarchia

1867- Miksát Mexico császárát kivégzik a köztársaságiak
1868- a Meidzsi-korszak Japánban (-1912)
1868- II. Izabella spanyol királyné uralmát polgári
forradalom veri el
1870- a Francia Császárság hadat üzen Poroszországnak.
A poroszok Sedánnál megverik a franciákat.
III. Napóleon lemond.
1870- az I. Vatikáni zsinat kimondja a pápa
tévedhetetlenségéről szóló dogmát
1870- befejeződik az olasz egyesítés
1871- I. Vilmos császársága alatt létrejön a német egység
1871- a párizsi kommün leverése
1873- meghal Livingstone
1873- Pest, Buda és Óbuda egyesítésével létrejön Budapest
1875- Tisza Kálmán lesz a magyar miniszterelnök
1876- a Little Big Horn-i csata
1876- Bell bemutatja első telefonját
1879- Edison feltalálja az izzót
1880- a franciák gyarmatosítják Kongót
1881- meghal II. Sándor cár
1881- megkezdik a Panama-csatorna építését
1886- Daimler és Benz megépítik az első motort
1886- Hertz felfedezi a rádióhullámokat
1888- meghal I. Vilmos utódja II. Vilmos (-1918)
1889- meghal Rudolf, Habsburg trónörökös
1889- II. Menelik lesz Abesszínia királya
1890- lemond Bismarck
1894- II. Miklós lép az orosz trónra
1894- meghal Kossuth Lajos
1895- Röntgen felfedezi az „X” sugarakat
1896- Becquerel felfedezi a rádióaktivitást
1896- megrendezik Athénban az első újkori olimpiát
1897- Marconi szabadalmaztatja a drótnélküli távírót
1897- Hawaii az Egyesült Államok tagállama lesz

XX. század


1900- boxerlázadás tör ki Kínában
1901- kiosztják az első Nobel-díjakat
1901- meghal Viktória királynő
1903- a Wright testvérek sikeres repülési kísérlete
1904- Franciaország és Anglia barátsági szerződést köt
1904- megkezdődik a japán-orosz háború
1905- polgári demokratikus forradalom tör ki
Oroszországban
1907- Oroszország csatlakozik az antant szövetséghez
1908- Ausztria-Magyarország annektálja Bosznia-
Hercegovinát
1909- Peary az északi sarkon
1909- II. Menelik etióp császár helyett régenstanács
kormányoz
1910- Amundsen elsőként éri el a déli sarkot
1913- meghal II. Menelik
1914- Szarajevóban megölik Ferenc Ferdinándot. Kitör
az I. világháború

1914- megnyitják a Panama-csatornát
1916- meghal I. Ferenc József utódja IV. Károly
1917- az Egyesült Államok belép az I. Világháborúba
1917- kitör a Szovjet Szocialista Forradalom Lenin vezetésével
1918- Litvánia és Észtország kimondja függetlenségét
1918- az őszirózsás forradalom. Károlyi Mihály
miniszterelnök lesz
1918- lemond II. Vilmos a német trónról
1918- megalakul Csehszlovákia Masaryk vezetésével
1918- létrejön az önálló Ausztria
1918- kivégzik II. Miklós és családját a bolsevikok
1918- véget ér az I. világháború
1919- párizsi békekonferencia
1919- Tanácsköztársaság Magyarországon
1920- Horthy Miklós lesz a magyar kormányfő
1920- Gandhi meghirdeti a polgári engedetlenségi
mozgalmat
1920- Magyarország aláírja a trianoni békeszerződést
1921- IV. Károly lemond a magyar trónról
1922- Mussolini lesz Olaszország miniszterelnöke
1922- létrejön a szabad ír állam
1922- megalakul a Szovjetunió
1922- lemond VI. Mohamed. Megszűnik a Török
Birodalom
1924- meghal Lenin. Sztálin lesz az új vezető
1925- Perzsiában Reza Pahlavi kerül hatalomra
1926- Hirohito lesz Japán császára
1929- a gazdasági világválság kezdete
1929- létrejön a lateráni szerződés
1931- Spanyolország köztársaság lesz
1932- Gömbös Gyula lesz Magyarország miniszterelnöke
1933- Hindenburg Hitlert nevezi ki kancellárrá
1933- Batista diktatúrája Kubában
1933- F. D. Roosevelt meghirdeti a New Deal-t
1934- Mao Ce-Tung hosszú menetelése
1936- megkezdődik a spanyol polgárháború
1937- Neville Chamberlain lesz Anglia miniszterelnöke
1938- aláírják a müncheni egyezményt
1938- az első bécsi döntés értelmében Magyarországhoz
csatolják Szlovákiát és Kárpátalját
1938- Németország bekebelezi Ausztriát
1939- Franco elfoglalja Madridot
1939- Németország megtámadja Lengyelországot.
Kitör a II. világháború. Nagy Britannia és
Franciaország hadat üzen Németországnak
1940- II. bécsi döntés: Erdély visszacsatolása
1940- Olaszország belép a II. világháborúba
1940- De Gaulle csapatai elfoglalják Libreville-t
1940- Szálasi kerül a miniszterelnöki székbe
1940- Chamberlain lemond. Churchill lesz a miniszterelnök
1940- Franciaországban Pétain lesz az államfő
1940- a németek bombázni kezdik Londont
1941- a németek megtámadják a Szovjetúniót.
1941- a japánok megtámadják Indokínát és lebombázzák
Pearl Harbort. Az USA belép a II. világháborúba
1941- Teleki Pál öngyilkos lesz. A Bárdossy-kormány
hatalmon. Magyarország belép a II. világháborúba.

1942- a Midway-szigeteki csata
1943- Goebbels meghirdeti a totális háborút
1943- a teheráni konferencia Sztálin, Roosevelt, Churchill
résztvételével
1943- a II. magyar hadsereg pusztulása a Don-kanyarban.
1943- a szicíliai partraszállás
1944- a normandiai partraszállás
1944- Szálasi fasiszta kormánya kerül hatalomra
1945- a Jaltai- konferencia
1945- meghal Roosevelt, Truman lesz az USA elnöke
1945- Nagasaki és Hirosima bombázása
1945- véget ér a II. világháború
1945- Hitler és a többi náci vezető öngyilkos lesz
1945- kivégzik Mussolini-t
1945- a Postdami konferencia
1945- megkezdődik a nürnbergi per
1945- Indonézia függetlenné válik. Sukarno lesz az elnök
1946- lemond De Gaulle
1946- polgárháború tör ki Görögországban (-1949)
1946- Nehru lesz a kormányfő Indiában
1946- Perón nyeri a választásokat Argentinában
1947- lemond I. Mihály király Romániában
1947- Palesztinában a zsidók külön területet kapnak
1947- a hidegháború kezdete, Truman -doktrína
1947- Új-Zéland független lesz
1947- a szövetségesek aláírják a békeszerződést
Magyarországgal
1947- a magyarországi választásokat a Magyar
Kommunista Párt nyeri
1948- Mahátma Gandhi merénylet áldozata lesz
1948- kitör az arab-izraeli háború
1948- Berlin kettéosztása
1948- Tito szakít a Szovjetúnióval
1948- Truman-t választják meg ismét az Egyesült
Államok elnökévé
1949- megalakul a KGST és a NATO
1949- a Szovjetúnió atomhatalom lesz
1949- megalakul az NDK
1949- Mao Ce-Tung lesz a Kínai Népköztársaság elnöke
1950- megkezdődik a koreai háború Kim Ir Szen
1951- Tibet kínai fennhatóság alá kerül
1952- Rákosi Mátyás lesz a minisztertanács elnöke
1952- II. Erzsébet lesz Anglia uralkodója
1952- Eisenhower lesz az U.S.A. Elnöke
1953- meghal Sztálin, Hruscsov kerül a Szovjetúnió élére
1954- a francia csapatok veresége Indokínában.
1954- Nasszer lesz Egyiptom elnöke
1954- Paraguayban Stroesser veszi kezébe a hatalmat
1955- létrejön a Varsói Szerződés. Ausztria semleges lesz
1955- Nehru javaslatára összehívják a bandungi konferenciát
1955- Argentínában katonai puccs dönti meg a hatalmat
1956- kitör a szuezi-válság. Izrael megtámadja Egyiptomot
1956- október 23.-án kitör a forradalom Budapesten.
Novemberben az orosz csapatok leverik.
Kádár János kerül hatalomra
1956- kivégzik Nagy Imrét
1959- Fidel Castro megdönti Batista diktatúráját
1960- John Fitzgerald Kennedy lesz az USA elnöke
1961- Gagarin az első ember, aki kijut a világűrbe
1961- Kennedy - Hruscsov találkozó
1961- megkezdik a berlini fal építését
1961- a Karib-tengeri válság
1963- Kenya független állam lesz
1964- Az USA bekapcsolódik a vietnami háborúba
1965- meghal Churchill. Brezsnyev kerül a Szovjetúnió élére
1965- Causescu lesz a román Kommunista Párt első titkára
1967- De Gaulle -t ismét megválasztják
1967- A „hatnapos” háborúban Izrael legyőzi Szíriát
1967- meghal „Che” Guevara
1968- Dubcek vezette kommunista ellenes felkelés Prágában
1968- meghal Martin Luther King. Megölik Robert Kennedyt.
1968- Nixon lesz az U.S.A. elnöke
1969- meghal Ho Si Minh.
1969- Líbiában Kadhafi kerül hatalomra
1969- Először lép ember a Holdra
1970- Lengyelországban zavargások törnek ki
1970- meghal Nasszer utódja Anvar Szadat
1970- Chilében Allende nyeri meg a választásokat
1970- Szihanukot megbuktatják. Lon Nol kerül hatalomra
1971- Erich Honecker kerül a NDK élére
1971- Idi Amin megdönti Obote rendszerét Ugandában
1972- kitör a Watergate-botrány
1973- Görögországban kikiáltják a köztársaságot
1975- katonai puccs Argentínában Pinochet vezetésével
1975- Helsinki értekezlet
1975- Franco halálával véget ér a fasiszta diktatúra
János Károly kerül Spanyolország trónjára.
1976- meghal Mao. Megbuktatják Evita Perónt.
1977- Jimmy Carter lesz az U.S.A. elnöke
1978- Meghal VI. Pál, utód II. János Pál pápa
1979- sandinista diktatúra Nicaraguában
1979- a szovjet csapatok bevonulnak Afganisztánba
1979- Carter és Brezsnyev aláírják a SALT-II megállapodást
1979- Kambodzsában megtörik a vörös khmereket
1979- Reza Pahlavi emigrál. Utódja Khomeini
1980- meghal Tito
1981- Jaruzelski tábornok miniszterelnök lesz. Lech Walesa
vezetésével megalakul a Szolidaritás
1981- Ronald Reagan lesz az Egyesült Államok elnöke
1981- merényletben meghal Szadat, utódja Mubarak
1982- elmélyül a Falkland-szigeteki válság.
1982- Izrael visszaadja a Sinai-félszigetet Egyiptomnak
1982- meghal Brezsnyev, utódja Andropov
1984- Andropov halálával Csernyenkó lesz az SZKP elnöke
1984- az irak-iráni háború miatt az USA hajókat küld a
Perzsa-öbölbe
1984- meggyilkolják Indira Gandhit
1985- Mihail Gorbacsov kerül a Szovjetúnió élére
1985- meghal Enver Hodzsa
1986- megölik Olof Palme-t
1986- felrobban a csernobili atomerőmű
1988- Kádár János visszavonul, utódja Grósz Károly,
a miniszterelnök Német Miklós
1988- Jugoszláviában válság alakul ki
1988- George Bush lesz az USA elnöke
1989- az Ellenzéki Kerekasztal megalakulása
1989- Kínában vérfürdőt rendeznek a Tieamnem téren
1989- a magyar kormány megnyitja a határt
1989- meghal Kádár János
1989- meghal Khomeini ajatollah
1989- lemond Honecker, leváltják Zsivkovot
1989- leomlik a berlini fal
1989- kitör a romániai forradalom. Kivégzik Causescut
1989- kikiáltják a köztársaságot Magyarországon
1989- Bulgáriában megbuktatják Todor Zsivkovot
1990- Szaddám Husszein csapatai megtámadják
Kuvaitot. Kitör az Öböl-háború
1990- lemond Margaret Thatcher, utódja John Major
1990- a parlamenti választásokon az Antall-kormány kerül
hatalomra
1990- megkezdődik a német újraegyesítés
1991- Helmut Kohl lesz az egyesített Németország
kancellárja
1991- az ENSZ csapatok bevonulnak Kuwaitba
1991- szétesik a Szovjetúnió. Létrejön a FÁK
1995- daytoni megállapodás a bosnyákok és a szerbek
között, Clinton elnök kezdeményezésére
1998- kiéleződik a koszovói válság
1999- NATO légicsapásai Szerbia ellen
1999- lemond Jelcin, Putyin kerül Oroszország élére

 

 

KAPCSOLÓDÓ

FORRÁS

doksi.hu

kép:

Clio múzsa a történelem szekerén

Az emberiség krónikája : Robert Jungk kitekintésével a jövőre / Bodo Harenberg szerk. ; [írta és összeáll. Brigitte Beier et al. ; magyar vonatkozású szövegekkel kieg. Csorba László et al. ; ford. Bérczes Tibor et al.]. – Budapest : Officina Nova, [1990]. – 1223 p. : ill. ISBN 963 7835 60 1