Romantika kronológia1799 - 1890

Romantika kronológia

A romantika egységes korstílus, ami több művészeti ágra együttesen terjedt ki. Kialakulásának időszaka a 18. század vége, virágkora a 19. század első fele, a század második felében a késő romantika és a romantikából kiinduló irányzatok voltak jelentősek. A romantika végét szokás Eugène Delacroix halálának időpontjával egyeztetni (19. század második fele).

 

 

 

1799. nov. 9.

Napoleon államcsínye (brumaire 18.)

A brumaire 18–19-i államcsíny (1799. november 9–10.) Bonaparte Napóleon tábornok sikeres államcsínye, amellyel Franciaországban megdöntötte a direktóriumi kormányzási rendszert és a saját egyeduralmát biztosító konzulátusi rendszert állította helyébe. Ezt az eseményt a francia forradalom tulajdonképpeni lezárásának szokták tekinteni.

1800

Napoleon győzelme Marengónál

A marengói csata Napoléon Bonaparte tábornok második, 1799–1800-as itáliai hadjáratának(wd) döntő ütközete volt, a második koalíció elleni háború keretén belül. Döntő szerepet töltött be Bonaparte tábornok életében, mert ha ezt az ütközetet elveszti, az valószínűleg uralmának végét jelentette volna.

1801

francia–osztrák béke Lunéville-ben

A lunéville-i béke (1801. február 9.): Franciaország és a Habsburg Birodalom által Lunéville francia városban, a Beauvau-Craon palotában megkötött különbéke a második koalíció Bonaparte Napóleon elleni háborúja idején. A Habsburg Birodalom kivált a koalícióból, elismerte az 1797-ben megkötött Campo Formió-i béke feltételeit, továbbá az újonnan alakult francia csatlós államokat, a Liguriai és a Helvét Köztársaságot.

1802

francia–angol béke Amiensben

 

1804–1847

Mohamed Ali uralma Egyiptomban

 

1804

Napoleon császárrá koronáztatja magát

 

1804

Haiti függetlensége

 

1805

trafalgari ütközet

 

1805

Napoleon győz Austerlitznél és bevonul Bécsbe

 

1806

Poroszország megsemmisítése (Jéna, Auerstadt)

 

1806

a német-római birodalom megszűnése, I. Ferenc ezt követően Ausztria császára

 

1806

Napoleon kihirdette a kontinentális zárlatot

 

1807

orosz vereség Friedlandnál, tilsiti béke

 

1807

Fulton gőzhajója

 

1808

francia bevonulás Madridba, spanyol felkelés

 

1809

osztrák vereség Wagramnál

 

1810–1825

függetlenségi háborúk Latin-Amerikában

 

1812

Napoleon betör Oroszországba

 

1812

borogyinói ütközet

 

1813

a lipcsei "népek csatája"

 

1814

a koalíciós hadsereg bevonul Párizsba, Napoleont Elba szigetére száműzik, az új király XVIII. Lajos

 

1814–1815

a bécsi kongresszus

 

1815. márc.

Napoleon partraszállása és "száz napos uralma"

 

1815

a Szent Szövetség megalakulása

 

1815

a waterloo-i csata

 

1815–1830

Bourbon restauráció Franciaországban

 

1815

Német Szövetség

 

1817

Ricardo: A politikai gazdaságtan és az adózás alapelvei

 

1819

vashíd a Tweed folyón

 

1820

Missouri-egyezmény az Egyesült Államokban

 

1820

spanyol tisztek felkelése, nápolyi felkelés

 

1821

Napoleon halála Szent Ilona szigetén

 

1821

görög szabadságharc

 

1822

Fourier: Az általános egység elmélete

 

1822–1823

magyar nemesi ellenállás kibontakozása

 

1823–1824

Saint-Simon: Az iparosok kiskátéja

 

1825. dec.

dekabrista mozgalom Oroszországban

 

1825

Stephenson gőzmozdonya

 

1825–1827

országgyűlés Pozsonyban

 

1829

a független Görögország elismerése

 

1830

Széchenyi: Hitel

 

1830

júliusi forradalom, Franciaország alkotmányos királyság (Lajos Fülöp)

 

1830

Belgium független és semleges

 

1830–1831

oroszellenes szabadságharc Lengyelországban 1830 a franciák elfoglalják Algírt

 

1831. szept.

lengyel vereség, Varsó elesett

 

1831

Széchenyi: a Vaskapu szabályozásának kezdete

 

1831

Dessewffy József: Taglalat

 

1831

Széchenyi: Világ

 

1831

felvidéki parasztfelkelés (koleralázadás)

 

1832

választójogi reform Angliában

 

1832–1836

az első reformországgyűlés

 

1833

Wesselényi: Balítéletekről

 

1833

Széchenyi: Stádium 1831 a lyoni selyemszövők mozgalma

 

1833–1836

Kossuth az Országgyűlési Tudósításokat szerkeszti

 

1834

német vámszövetség

 

1834

második lyoni felkelés

 

1835

I. Ferenc halála után V. Ferdinánd a trónon

 

1835

Kölcsey elbúcsúzik az országgyűléstől, Wesselényi perbe fogása

 

1836

a népcharta Angliában

 

1836

felségsértési per Lovassy és társai ellen

 

1837

Kossuth letartóztatása

 

1839–1840

reformországgyűlés (önkéntes örökváltság)

 

1840–1842

Az első ópiumháború Kínában

 

1841. jan.

Kossuth beindítja a Pesti Hírlapot

 

1842

az első ipari kiállítás

 

1842

Pesti Magyar Kereskedelmi Bank

 

1843–1844

reformországgyűlés (magyar az államnyelv)

 

1844

sziléziai takácsok mozgalma

 

1844

Védegylet

 

1844

Kossuthot eltávolítják a Pesti Hírlaptól

 

1844

orosz ajánlat Angliának Törökország felosztására

 

1846

parasztfelkelés Galíciában

 

1846

a Pest–Vác vasútvonal megnyitása

 

1846

a Konzervatív Párt megalapítása

 

1847

Ellenzéki Párt, ellenzéki nyilatkozat

 

1847

Táncsics börtönbe hurcolása

 

1847–1848

az utolsó rendi országgyűlés

 

1848. febr.

a Kommunista Kiáltvány megjelenése

 

1848. febr.

Kossuth alkotmányt kér az osztrák és olasz tartományoknak

 

1848. febr. 22.

forradalom Párizsban

 

1848. febr. 24.

Lajos Fülöp lemond

 

1848. febr. 24.

Franciaország köztársaság

 

1848. márc. 3.

Kossuth felirati javaslata

 

1848. márc.13.

forradalom Bécsben

 

1848. márc. 14.

Kossuth kiegészített felirati javaslatát a főrendiház is elfogadja

 

1848. márc. 15.

országgyűlési küldöttség a felirattal Bécsben

 

1848. márc. 15.

forradalom Pesten

 

1848. márc. 18–19.

berlini forradalom

 

1848

Louis Blanc: A munka megszervezéséről

 

1848. ápr.

a chartisták harmadik petíciója

 

1848. ápr. 11.

a törvények szentesítése

 

1848. máj. 18.

a frankfurti német parlament megnyitása

 

1848. jún. 2.

szláv kongresszus Prágában

 

1848. jún. 17.

a prágai felkelés leverése

 

1848. jún. 23.

forradalmi mozgalom Havasalföldön

 

1848. júl. 23.

munkásfelkelés Párizsban

 

1848. szept.

a hó közepén Országos Honvédelmi Bizottmány jön létre, elnöke Kossuth

 

1848. okt. 6.

a második bécsi forradalom

 

1848. okt. 31.

a bécsi felkelés leverése

 

1848. dec. 2.

V. Ferdinánd lemondatása, Ferenc József kinevezése, majd koncentrált támadás Magyarország ellen

 

1848. dec. 10.

Louis Bonaparte köztársasági elnök

 

1849. febr. 9.

a római köztársaság kikiáltása

 

1849. márc.23.

az észak-itáliai forradalom veresége

 

1849. ápr. 14.

a Habsburg-ház trónfosztása Debrecenben

 

1849. ápr. 23.

Pest felszabadítása

 

1849. máj. 2.

a Szemere-kormány megalakulása

 

1849. máj. 9.

I. Miklós cár kiáltványa Ausztria megsegítéséről

 

1849. máj. 21.

Buda visszavétele, egész Magyarország szabad

 

1849. júl. 3.

Rómát francia csapatok foglalják el

 

1849. aug. 13.

világosi fegyverletétel

 

1849. aug. 22.

Velencét elfoglalják az osztrákok

 

1849. okt. 6.

Batthyány Lajos és a tizenhárom aradi vértanú kivégzése

 

1849–1850

Haynau rémuralma

 

1850–1859

Bach-rendszer

 

1851–1852

Kossuth, kiszabadulva Törökországból, angol és amerikai körutat tesz

 

1851. dec. 2.

Louis Bonaparte katonai államcsínye

 

1851–1864

Tajping-felkelés Kínában

 

1852. dec. 2.

III. Napoleon megkoronázása

 

1853–1856

krími háború

 

1854

Kansas felvétele az amerikai államok uniójába

 

1855.

tavasz Cavour 15.000 olasz katonát küld a Krímbe

 

1855. szept. 8.

Szevasztopol bevétele

 

1856

a krími háborút lezáró párizsi béke

 

1856

a második ópiumháború Kína ellen

 

1857

világgazdasági válság

 

1857

szipoj-felkelés Indiában

 

1859

osztrák hadüzenet Piemontnak

 

1859. jún. 24.

solferinói csata

 

1859

John Brown halálos ítélete

 

1859

Charles Darwin: A fajok eredete

 

1859

a román fejedelemségek egyesítése (Cuza ezredes)

 

1860.

tavasz Közép-Itália államai csatlakoznak Piemonthoz

 

1860. máj. 11.

Garibaldi szicíliai partraszállása

 

1860. okt. 20.

Októberi Diploma

 

1860

Lincoln az Egyesült Államok elnöke

 

1861

Februári Pátens

 

1861

jobbágyfelszabadítás Oroszországban

 

1861. márc.18.

az olasz királyság kikiáltása

 

1861

országgyűlés összehívása, Határozati és Felirati Párt alakul, Teleki öngyilkos lesz

 

1861–1865

Schmerling-féle provizórium

 

1861

11 déli állam kilép az unióból, kitör az amerikai polgárháború

 

1862.

nyár Garibaldi: Róma vagy halál!

 

1862

Kossuth dunai konföderáció terve

 

1862. aug. 28.

Garibaldi fogságba esik

 

1862

francia partraszállás Mexikóban, Mexikó trónján Habsburg Miksa bábcsászár

 

1862. szept.

Bismarck lett a porosz miniszterelnök

 

1863

a schleswig-holsteini háború

 

1863

Általános Német Munkásegylet (Lassale)

 

1863. jan.

lengyel szabadságharc és jobbágyfelszabadítás

 

1863

rabszolgafelszabadítás és földtörvény az Egyesült Államokban

 

1864

jobbágyfelszabadítás Romániában

 

1864

Nemzetközi Munkásszövetség (I. Internacionálé)

 

1865

északi győzelem az amerikai polgárháborúban, halálos merénylet Lincoln ellen

 

1865

Deák húsvéti cikke

 

1866

porosz–osztrák háború, königgrätzi csata, északnémet szövetség

 

1866

olasz hadüzenet Ausztriának, vereségük ellenére visszaszerzik Velencét

 

1867

megalakul a Balközép és a Deák-párt

 

1867

választójogi reform Angliában

 

1867

Habsburg Miksa kivégzése Mexikóban

 

1867

Marx megjelenteti a Tőke első kötetét

 

1867

Szerbiából kivonják a török helyőrségeket

 

1867

Luxemburg német megszállása, majd semlegesítése

 

1867

kiegyezés

 

1868

a feudális anarchia felszámolása Japánban, a modernizáció kezdete (Meidzsi-fordulat)

 

1868

magyar–horvát kiegyezés, nemzetiségi és népiskolai törvény

 

1869

az első szociáldemokrata párt Németországban

 

1870

III. Napoleon hadüzenete, porosz–francia háború

 

1870. szept. 2.

francia kapituláció Sedannál, III. Napoleon fogságba esik

 

1870. szept. 4.

Párizsban kikiáltják a (harmadik) köztársaságot

 

1870. szept.20.

olasz bevonulás Rómába, befejeződik az olasz nemzeti állam egyesítése

 

1871. jan. 18.

Versaillesban kikiáltják a német császárságot, megalakul az egységes Németország

 

1871. márc.28.

a párizsi kommün átveszi a hatalmat

 

1871. máj. 21.

a párizsi kommün bukása

 

1871

dán szociáldemokrata párt megalakulása

 

1872

az I. Internacionálé székhelye New York

 

1873

a három császár (orosz, német, osztrák) szövetsége

 

1873

Budapest egyesítése

 

1873

világgazdasági válság

 

1874

a Balközép és a Szélsőbal fúziójából Függetlenségi Párt alakul

 

1875

megalakul a Szabadelvű Párt és a Konzervatív Párt

 

1875

egységes német szociáldemokrata párt (gothai program)

 

1875

törökellenes felkelés Hercegovinában

 

1876

szociáldemokrata párt az Egyesült Államokban

 

1876

Bell: telefon

 

1877

Puskás Tivadar: telefonközpont

 

1877. ápr.

orosz hadüzenet Törökországnak

 

1877–1878

orosz–török háború

 

1877

Románia független

 

1878

berlini kongresszus

 

1878

Egyesült Ellenzék alakul

 

1878

a Monarchia megszállja Bosznia-Hercegovinát

 

1878

cseh szociáldemokrata párt alakul

 

1879

egységes francia szociáldemokrata párt

 

1879

kettős szövetség (Németország és Ausztria–Magyarország)

 

1880

megalakul a Magyarországi Általános Munkáspárt

 

1881

létrejön a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű

 

1882

megalakul az Adriai Tengerhajózási Rt.

 

1882

Olaszország csatlakozásával létrejön a hármas szövetség

 

1882

a világ első villanytelepe New Yorkban (Edison)

 

1885

orosz támadás Afganisztánban

 

1886

egységes megyerendszer jön létre

 

1886

az egységes Bulgária megalakulása

 

1888

II. Vilmos a német trónon

 

1890. márc. 9.

Tisza Kálmán lemondása

 

 

 

KAPCSOLÓDÓ

FORRÁS

Wikipédia


Fazekas Projekt
Művészeti lexikon III. (L–Q). Főszerk. Zádor Anna, Genthon István. 3. kiad. Budapest: Akadémiai. 1983.
Babits Mihály: Az európai irodalom története, Nyugat Kiadó és Irodalmi R. T. (1991-es reprint kiadás ISBN 963-7780-23-8)
Maarten Doorman: A romantikus rend, Typotex Kiadó 2007. ISBN 978-963-9548-99-2
Magyar értelmező kéziszótár M-Zs, Akadémiai kiadó, 1987. ISBN 963-05-4559-4